Syftet med förstudien är att underlätta för fastighetsägare gällande vilken indata de ska använda i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder.

Förstudien kommer att inledas med en enkätundersökning där den indata som BeBos medlemsföretag använder i lönsamhetskalkyler kartläggs, samt kunskapsläget kring val av indata och dess investeringskonsekvenser undersöks.

Vill du delta i enkätundersökningen?

Läs mer och anmäl dig här:
> Känslighetsanalys av indata i lönsamhetskalkyler - Förstudie

Publicerad
Senast uppdaterad