Vid uppföljningen av Flagghusens energianvändning och inomhusmiljö visade sig energianvändningen vara markant högre än beräknat, i flera fall 30-50 procent högre än beräknat. För att ta reda på orsaken till varför energianvändingen var högre än beräknat beslutade Malmö stad att låta göra en fördjupad analys av Flagghusens energianvändning.

Den fördjupade energiuppföljningen av Flagghusen visar att det finns flera brister i installationer, övervägande sådana som har att göra med idriftsättning/kontinuerlig drift och övervakning samt underhåll. Det är generellt sätt höga inomhustemperaturer i byggnaderna, vilket antas bero på bristande övervakning eller bristande engagemang. Det finns stor potential till injustering av system, både värmesystem, VVC-kretsar och ventilationsflöden. Erfarenheter från projektet visar att det är viktigt att energifrågan uppmärksammas i alla skeden, under byggtid och inte minst vid idrifttagning och kontinuerlig drift.

Läs mer om projektet och ta del av slutrapporten här:
> Flagghusen, Malmö Stad - Fördjupad energiuppföljning av nyproduktion

Publicerad
Senast uppdaterad