Syftet med projektet var att verifiera och dokumentera byggnadens förväntade energiprestanda och byggnadsteknik. Byggnaden skall uppfylla kravet för ett sk Passivhus enligt FEBY´s definition. Härutöver skall solpanelerna leverera 17 000 kWh till Passivhuset samt 48 000 kWh till befintliga hus. Inledningsvis överenskoms om en specifik energianvändning av 49 kWh/m2 A temp.

Stockholmshems byggnad i kv Trettondagen utgör ett demonstrationsprojekt för nyproduktion av en mycket energieffeffktiv byggnad. Projektet genomfördes med aktiviteter liknande BeBos projekt Rekorderlig Renovering. Svebys anvisningar och FEBYs kravställningar följdes.

Byggnaden har utförts med en mycket välisolerad och lufttät klimatskärm samt med hög verkningsgrad på återvinningen i FTX-aggregatet. Tilluften förvärms genom en markkanal. Solfångare för tappvarmvattenproduktion är installerade på taket. Byggnadens specifika energianvändning har uppmätts till 48 kWh/m2 A temp, vilket överensstämmer med förväntat värde. De uppmätta värdena för värme, tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel avvek något från de beräknade värdena.

Läs mer om projektet och mätresultaten under projektsidan:
> Passivhuset kv Trettondagen 1, Stockholmshem - Utvärdering av nyproduktion

Publicerad
Senast uppdaterad