Syftet med projektet var att i ett antal fastigheter tillhörande fastighetsägare i BeBo-gruppen kartlägga hur stora VVC-förlusterna är samt identifiera de främsta faktorer som inverkar på förlusternas storlek.

VVC-förlusterna i flerbostadshus antas ofta vara av mindre betydelse. Det verkar heller inte finnas några mer omfattande kartläggningar av hur stora VVC-förlusterna kan vara i flerbostadshus. Vid nyproduktion anges ofta värdet 4 kWh/kvm,år som ett schablonvärde. I praktiken kan dock VVC-förlusterna vara betydande – i vissa fall kan de vara lika stora som hela värmebehovet för varmvatten.

Rapporten redovisar resultat från kartläggning av VVC-förluster i 12 fastigheter med totalt 14 fjärrvärmeundercentraler. Genomförda mätningar visar att VVC-förlusterna varierar mellan 2,3 till 28 kWh/kvm, Atemp, år. De största VVC-förlusterna uppmättes för två nyproducerade byggnader. I slutrapporten förklaras de faktorer som inverkar på förlusternas storlek.

För att fjärrvärmeanvändning och VVC-förluster ska kunna minimeras vid nyproduktion måste korta ledningsdragningar och god värmeisolering eftersträvas i hela VVC-systemet.

Läs mer och få tips på viktiga punkter att tänka på för att minimera VVC-förluster, på projektsidan: > VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter

Publicerad
Senast uppdaterad