Lagersberg är ett område i Eskilstuna, beläget ca 3 km från centralstationen. I området finns 432 st lägenheter fördelat på 23 st huskroppar. Området är byggt mellan åren 1969-1971, och det renoveras i etapper 2013-2016. Renoveringen i Lagersbergsområdet är indelad i fyra etapper.

Etapp 2 i Lagersberg har genomgått hela processen Rekorderlig Renovering. I en förstudie 2012 togs förslag på energieffektiviserande åtgärder som skulle uppnå en 50 % energibesparing fram. Baserat på förstudien genomfördes ett antal renoveringsåtgärder 2013-2014 och energianvändningen har därefter följts upp under ett år, med avslut i april 2015. Projektet har sammanfattats i en slutrapport som färdigställdes i juni 2015, där 55-60 % energibesparing kan konstateras.

Mer än en halvering (55-60 %) av byggnadernas värmebehov har uppnåtts. Uppnådd energiprestanda ligger något bättre än för etapp 1. Energibesparingen blev i stort sett som förväntad, förutom att tappvarmvattnet inte minskade som beräknat trots lägenhetsmätning och debitering.

Slutrapport för Rekorderlig Renoverings-projektet Lagersberg Etapp 2, finns nu att läsa på projektsidan > Lagersberg Etapp 2 - Utvärderad renovering

Utvärderingen av renovering Etapp 1, kan läsas här > Lagersberg Etapp 1 - Utvärderad renovering

Publicerad
Senast uppdaterad