I ombyggnadsprojekt som syftar till renovering av befintliga bostadsbyggnader och som även omfattar energieffektivisering har man att ta ställning till åtgärder i klimatskalet; fasader, fönster, tak och eventuella takuppbyggnader med mera. Det kan bli fråga om att bedöma och väga beräkningsmässiga, ekonomiska värden av energisparandet och komfortfrågor för brukare mot gestaltningsmässiga, arkitektoniska värden och bevarandeaspekter.

Byggsektorn undervärderar ofta de tidiga skedenas betydelse, men att arbeta med mål på olika nivåer i ombyggnader är inte vanligt förekommande. Att mellan olika intressenter överenskomma vad som är en befintlig bebyggelses värden och till vilka hänsyn måste tas i den kommande planeringen är viktigt i de tidiga skedena. Här föreslås sålunda en processmodell för hantering av energispar- och/eller ombyggnadsprojekt som tar hänsyn till krav på varsam ombyggnad. Processen kan sammanfattas i följande punkter, som även kan betraktas som successiva steg.

 • Allmänna riktlinjer och policys
  Riktlinjer för verksamheten med avseende på åtgärder i ett visst bestånd. Dessa utgör en grund för de strategiska program som löpande tas fram, bland annat för affärsplaneringen.
 • Inventeringar
  I inventeringen bör antikvarisk expertis engageras både från myndighetshåll och/eller i form av konsulterande byggnadsantikvarier. Bevarandeåtgärderna bör ställas emot de mål som avser nödvändiga underhållsåtgärder och specifika lösningar för att nå uppsatta mål för minskad energianvändning.
 • Strategiska program
  Strategiska program upprättas för de olika avgränsade områdena eller etapperna. I programmen beskrivs tänkta principer för upprustning och renovering; både ur ett tekniskt/arkitektoniskt och ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
 • Boendeprogram
  Denna typ av program avser de krav och önskemål som kommer ur själva användningen av byggnaderna för vilka planering görs.
 • Byggnadsprogram
  Byggnadsprogrammet inriktar sig på det enskilda projektet och definierar detta ur byggnadsteknisk synpunkt.

Resultatet av förstudien visar att det fortsatta arbetet bör inriktas på att sprida och förankra denna process hos fastighetsägarna. Detta arbete bör förslagsvis genomföras genom att infoga beskrivningar av de olika momenten på webbplatsen, BeBo-Processen. Projektresultaten bör också presenteras vid seminarier.

Förstudien i sin helhet finns nu att läsa på projektsidan:
> Varsamhet vid energieffektivisering - Förstudie

Publicerad
Senast uppdaterad