Ingrepp i fasad av detta slag kan ofta i större eller mindre utsträckning påverka fasadens uppbyggnad och arkitektoniska uttryck. Det kan bli fråga om att väga beräkningsmässiga, ekonomiska värden av energisparandet mot gestaltningsmässiga värden som bedöms av de intressenter som har någon form av relation till byggnaden; fastighetsägare, boende och andra som berörs av den miljö som ges av byggnadernas gestaltning i ett område.

Flerbostadshusen från miljonprogrammet är byggda med industriella metoder, ofta med samma uppbyggnad av konstruktioner. Det finns anledning att titta gemensamt på hur styrande kvalitetskriterier för denna typ av åtgärder bör se ut, samt hur den strategiska planeringen av dessa åtgärder kan göras.

Förstudien som genomförts som en fördjupad litteraturstudie samt genom sammanställning av exempel från BeBos medlemsföretag, och intervjuer med representanter från myndighetssidan, har nu sammanställts i en rapport.

Rapporten innehåller bland annat ett förslag på en målformulering för enskilda projekt och ett förslag till en generell process, baserad på erfarenheter från intervjuerna.

Målstruktur

  • Vision – vad vill man åstadkomma för de boende och för området
  • Effektmål – konkretisering av visionen nedbrutet på effekter för de boende, bevarandemål, teknisk struktur, energianvändning, etc.
  • Strategi – hur skall detta åstadkommas
  • Projektmål – hur implementeras strategin i det specifika projektet
  • Mätning – hur följs effekt- och projektmålen upp och utvärderas

Läs rapporten i sin helhet: > Varsamhet vid energieffektivisering - Förstudie

Publicerad
Senast uppdaterad