Förstudierapporten innehåller statistik från de mätpunkter som erhållits från Fortum Värme, som jämförts mot byggnadsinformation i Boverkets energideklarationsregister Gripen. Förstudien har fokuserat på i huvudsak bostadshus byggda efter 1950, då VVC infördes som systemlösning. Då målet har varit att identifiera den ”onödiga” värmeanvändningen när en byggnad kan förväntas ha ett väldigt lågt uttag av värme, varför statistik från tre sommarnätter har använts.

Den genomsnittliga VVC-förlusten från förstudien uppgår till 17,4 kWh/m2,år – avsevärt högre än vad som förväntats. Slutsatsen är att statistiken troligtvis även innefattar andra typer av förluster, t.ex. värmeförluster i undercentral och att värmesystem är igång och kallar på värme även sommartid.

Läs mer om projektet: > VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie

Resultaten av förstudien tas till vara i det parallella projektet:
> VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter

Publicerad
Senast uppdaterad