Rapporten beskriver resultaten från 6 genomförda pilotprojekt där olika rationella system för tilläggsisolering använts, samt en beskrivning av 9 olika koncept för tilläggsisolering av fasader, varav flera finns tillgängliga på marknaden redan idag.

Utdrag ur slutrapportens slutsats:

Det finns idag flera rationella system för tilläggsisolering och uppgradering av ytterväggar och fasader tillgängliga på marknaden. Trots det så var inget av de systemen som har testats av bostadsbolagen fullt utvecklat när de började användas, varför en stor del av utvecklingsarbetet har skett under projektets gång. De svaga punkterna var anslutningar mellan element och befintlig fasad och detaljer såsom plåtarbeten vid fönster. Systemet med integrerade tilluftkanaler förbättrades under projektets gång i och med att kanalernas krökar gjordes mindre skarpa.

I flera fall har bostadsbolagen haft problem med att det varit otydliga ansvarsgränser mellan de som ska leverera ett system och de som ska montera systemet och hur ansvarsfördelningen ser ut i anslutningsdetaljer, till exempel mellan fönster och befintlig fasad. Det här är något som är viktigt att lösa innan bostadsbolagen handlar upp systemet och montaget. Det har även varit en del problem med samordning på plats. I ett fall uppstod en del tekniska problem vid montage såsom dålig tillgänglighet för kranen varför det tog längre tid än beräknat att montera elementen. Brister i inmätningen av befintlig fasad i det fall som prefabricerade element använts har gjort att anpassningar behövts göras på plats både utvändigt och invändigt.

De två företag som har handlat upp systemleverantörer i partnering har bedrivit en utveckling av systemet under projektets gång vilket givit bra resultat men inneburit en del utvecklingskostnader vilka i ett fall tagits av systemleverantören.
Kostnaden för flera av de prefabricerade systemen anser bostadsbolagen fortfarande är dyrare än de traditionella lösningarna med isolering och puts.

Bland de hinder som nämns för att systemet inte används är att inget företag är villig att ta totalansvaret för systemen och att det finns en uppfattning att systemen i sin nuvarande form blir för dyra. Åtgärder som behövs för att överbrygga hinder är att vissa produkter och systemen måste utvecklas ytterligare liksom även montaget på plats innan de kan användas i stor skala. Det är viktigt att alla ritningar finns framme innan arbetet startar så att det finns möjlighet att samgranska ritningar. Ett bra tips är att be entreprenörerna som ska utföra arbetet redovisa exakt hur arbetet ska gå till. En aktör måste ta totalansvar för systemet. Systemen måste bli mer ekonomiskt konkurrenskraftiga. Om volymen ökar
så borde även dessa system kunna bli billigare. Det behövs en större marknad för att öka den kritiska massan, d v s antalet tillverkade element. Kalkylmodeller som kan användas som en finansieringsmodell där företagen säkrar upp räntekostnader m m.

Läs mer om projektet och ta del av slutrapporterna:
> Rationell isolering av klimatskal (TURIK) - Teknikupphandling

Publicerad
Senast uppdaterad