Tekniken för att återvinna energin finns, men används inte. BeBo utlyser därför en tekniktävling som ska bidra till att utveckla och etablera energi- och kostnadseffektiva återvinningssystem för svenska flerbostadshus.

Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft. Detta medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning. I äldre flerbostadshus kan energianvändningen för tappvarmvatten vara mycket hög.

Om energieffektiv återvinningsteknik utvecklas för spillvatten finns alltså en stor potential till energibesparingar vid både nybyggnation och renovering av det befintliga beståndet.

Idag sker i det närmaste ingen installation av värmeåtervinning på spillvatten i befintliga flerbostadshus, ändå finns det flera komponenter på marknaden. Dessa behöver utvärderas och utvecklas för att värmeåtervinning ur tappvatten ska kunna bli en etablerad teknik som används vid nybyggnation och renovering av det svenska bostadsbeståndet.

Med bakgrund av detta genomför nu BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, en teknikupphandling för värmeåtervinning ur spillvatten.

Mer information och dokumentation finns under projektsidan:
> Spillvattenvärmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt

Publicerad
Senast uppdaterad