Dokumentets syfte är att stötta byggherrar som önskar bygga om med bättre prestanda än BBR:s minimikrav. Godhetstalen anger en teknisk nivå som är värd att eftersträva ur energisynpunkt. Kravnivåer kan och bör anpassas till den organisation och situation i vilka de används.

Godhetstalen är uppdaterade i Juli 2013, bland annat med hänvisning till gällande BBR. En större uppdatering/omarbetning planeras till hösten 2013.

Publicerad
Senast uppdaterad