Datum:
Plats:
Digitalt - se anmälningslänk nedan

Bakgrund
Att energieffektivisera befintliga byggnader blir mer och mer aktuellt och nödvändigt, och för att utvärdera olika strategier är helbyggnadssimulering ett viktigt verktyg. I kulturhistoriska byggnader kan det inte bara vara svårt nog att utvärdera olika alternativa strategier utan hjälp av simuleringen, det kan också vara kritiskt för bevarande av både byggnad och inventarier att fatta rätt beslut. Simuleringen behöver kunna ge den insikt i de långsiktiga konsekvenserna av olika alternativ som den är avsedd att ge.

I praktiken är det ofta ett glapp mellan planerad och resulterande verklig energianvändning, vilket gör att beslutsunderlaget när man valde strategi kanske inte var fullgott. Man kan ha investerat mer än man hade behövt, eller får ett sämre resultat än man hade förväntat sig för de pengar man investerat, vilket kan leda till minskad användbarhet och i fallet med kulturhistoriska byggnader också risk för förlust av kulturvärden.

Varför är det så? Och hur kan man minska det glappet?
I denna workshop fokuserar vi på simulering och projektering av åtgärder i befintliga byggnader, främst kulturhistoriska sådana, och hur simuleringarna kan kvalitetssäkras på bästa möjliga sätt, med arbetsmarknadens arbetsvillkor tagna i beaktning.

Vad är viktigt – och vad är problematiskt? Vilka genvägar kan man ta och inte ta, och vad kan man kräva av de som utför simuleringarna? Vilka åtgärder kan man göra för att kvalitetssäkra resultaten på ett sätt som fungerar med de resursbegränsningar man har i praktiken?

Workshoppens syfte
Syftet med workshoppen är att lyfta fram möjligheterna med byggnadssimulering av äldre byggnader, och diskutera vad som behövs för att göra dem mer tillförlitliga och samtidigt mer använda = mer säljbara.

Målgrupp
Personer som i sin yrkesutövning antingen har behov av pålitliga simuleringsresultat för att få ett bra beslutsunderlag, eller som levererar simuleringsresultat och rådgivning baserad på dem.

Workshoppens struktur
Strukturen är att workshoppen är uppdelad i två tvåtimmarspass, ett före och ett efter lunch. Båda passen inleds med två till tre presentationer på ca 15 styck, med ämnen som är av vikt för energiberäkningarna - ventilation, energianvändning, bra exempel, kriterier och inomhusklimatkrav och skaderisker. Därefter följer diskussioner kring de teman som presenterats, med några specifika frågor att resonera kring. Vi avslutar med en sammanfattning av vad vi kommit fram till under workshoppen.

Anmäl dig här!

Publicerad
Senast uppdaterad