Datum:
Plats:
WSP-kontoret i Göteborg

Nyproduktionen av solvärmeanläggningar har fallit drastiskt. Solvärme kan användas för att minska mängden köpt värme, och i många fall finns potential att på ett effektivt sätt använda solvärme för att klara BBR-kraven. Detta har utretts i BeBo-förstudien Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar under 2017, som resulterade i ett förslag på att ta fram en handbok.

För att åter få fart på installationerna håller nu en sådan solvärmeprojekteringshandbok att tas fram. Handboken som kommer ges ut av Svensk Byggtjänst omfattar underlag på vad som bör ingå i en förstudie samt projekteringsunderlag med texter och beräkningsunderlag.

Handboken riktar sig till konsulter och utgår ifrån vilken information konsulten behöver för att kunna prata för solvärme och känna sig trygg i uppdrag. Uppdraget kan vara en förstudie och kanske i ett senare skede ta fram ett förfrågningsunderlag.

För att göra handboken så bra som möjligt och att samtidigt ge branschen en möjlighet att diskutera när, var och hur solvärme med fördel kan används så anordnas en workshop om solvärme. Workshopen riktar sig till medlemsföretag och andra fastighetsägare med intresse i att göra en förstudie om solvärme eller beställa en solvärmeanläggning, samt till konsulter med intresse att åta sig denna typ av uppdrag.

ANMÄLAN

Workshopen genomförs i samarbete med Svensk Solenergi, som en aktivitet inom Fördjupningsområde Solenergi.