Börjar:
Slutar:
Plats:
Online

Bakgrund till initiativet till samverkan mellan fastighetsägare och Räddningstjänsten Storgöteborg är rådande osäkerhet på marknaden och bristfälligt regelverk gällande brandsäkerhet i samband med installation av solcellsanläggningar. Beställare, ägare av solcellsanläggningar, försäkringsbolag, solcellsinstallatörer och räddningstjänster runtom i landet upplever att det saknas tydliga riktlinjer för hur solcellsanläggningar ska projekteras och installeras med avseende på brandrisker och säkerheten vid släckningsinsatser.

Räddningstjänstpersonal upplever idag en osäkerhet inför insatser i byggnader med solcellsanläggningar. Detta eftersom både tillgänglig information om anläggningen liksom utformning med avseende på exempelvis kabeldragning, likströmkablage och brytare, skiljer sig betydligt mellan olika anläggningar. Då den lagstiftning som finns för solcellsanläggningar inte tar hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insats har flera räddningstjänster tagit fram egna rekommendationer och önskemål, vilka i olika grad skiljer sig åt.

Dessa aspekter utgör risker i samband med den kraftigt ökande takten av utbyggnation av solcellsanläggningar i Sverige. Involverade aktörer efterfrågar myndigheters agerande och upprättande av branschgemensamma riktlinjer gällande lösningar för säkra släckningsinsatser. Det finns även önskemål om förtydliganden av hur gällande krav med avseende på brandrisker och elsäkerhet bör eller skall tillämpas för solcellsanläggningar.

Webbinariet syftar till att bidra till en utveckling mot högre brandsäkerhet i befintliga och nya solcellsanläggningar genom att informera om utmaningar och viktiga säkerhetsaspekter med avseende på brand liksom identifiera behov och önskemål av att ta fram rekommendationer om åtgärder som kan öka brandsäkerheten i nya och befintliga anläggningar.

Webbinariet riktar sig framförallt till fastighetsägare, men även andra aktörer med intresse i frågan.

Program

Inledning och bakgrund Charlotta Winkler, BeBo
Maria Haegermark, Belo
Befintliga krav och rekommendationer Charlotta Winkler, BeBo
Maria Haegermark, Belo
Räddningstjänstens utmaningar och kartläggning av befintliga solcellsanläggningar Johan Magnusson,
Räddningstjänst Storgöteborg
Utmaningar med solcellsanläggningar ur elsäkerhetssynpunkt Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket
Ytterligare frågor

Anmälan

Webbinariet genomförs online. Anmälan följs av utskick av länk i god tid innan webbinariet.

Vid frågor, kontakta:

Belok: Maria.haegermark@cit.chalmers.se

BeBo: Charlotta.winkler@wsp.com