BeBo har medverkat i projektet Spara och bevara tillsammans med bland annat Högskolan på Gotland. Projektet skapar de kunskapsmässiga förutsättningar som krävs att kunna förena energisparande med ett bra inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet är att äldre byggnader ska kunna användas med samtidig minskad energianvändningen samt bevarad inredning och kulturarv.

Eftersom varje grad har stor betydelse för energianvändningen är målet är att ge ett bättre svar på frågan om vilka inställningar och temperaturer man ska ha på strålningsvärmarna. Tiden för förvärmningen av lokalen, infravärmarnas höjd över golvet samt vistelsetiden är faktorer som påverkar upplevelsen. Projektet har utvecklat riktlinjer för användning av alternativa uppvärmningsmetoder. Med ökad kunskap kan kostnaden för uppvärmning av historiska byggnader sänkas samtidigt som klimatpåverkan minskas och viktiga kulturhistoriska värden bevaras.

Pågående projekt och aktiviteter

Spara och bevara - Arbetet syftar till att utveckla kriterier för at med ett skonsamt inomhusklimat och anpassade strategier och tekniska lösningar för varsam klimatstyrning vid ombyggnad och renovering av äldre byggnader.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Svein Ruud för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.