När flertalet aktörer utbyter energitjänster kallas relationen för en Energigemenskap. En Energigemenskap kan till exempel vara en grupp fastigheter med solcellsanläggningar och batterilager som delar överskottsel och lagringskapacitet mellan varandra. Det kan även vara ett system för delning av värme eller kyla. De involverade aktörerna kan antingen producera och/eller konsumera el, värme eller kyla.

Energigemenskaper har identifierats av EU som ett av flera verktyg i syfte att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn. Det har visat sig att när enskilda aktörer blir aktiva gällande förbrukning och produktion av energi, ökar deras kunskap inom området och även deras handlingsvilja att använda energin på ett mer flexibelt sätt.

Inom ramen för BeBos arbete med Energigemenskaper medverkar Charlotta Winkler referensgruppen för ett projekt som drivs av Lunds universitet och som finansieras av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskapen om lokala energigemenskapers roll i en hållbar energiomställning genom att praktiskt studera hur energigemenskaper kan bidra till lokala mervärden, utöver en energiomställning, och hur nya former för samverkan med andra samhällsaktörer kan se ut. Projektet pågår fram till och med år 2025. För mer information om projektet: Lokal energigemenskap i samverkan — Lunds universitet

Pågående projekt och aktiviteter

Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus 19/10 - Föreläsningen anordnas av BeBo som gästas av Gunnar Lennermo, som är ledande solvärmeexpert i Sverige och som har arbetat med landets flesta och största solvärmesystemen sedan mitten av 1990-talet.

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd - För att demonstrera fördelarna med Energigemenskaper och driva deras utveckling och innovation behövs praktiska tillämpningar av Energigemenskaper. Syftet med denna förstudie är att systematiskt sammanställa information om befintliga Energigemenskaper utifrån definierade kategorier. Sammanställning kan därigenom bidra till att tillgängliggöra kunskap om Energigemenskaper från ett praktiskt perspektiv.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Charlotta Winkler eller Göran Werner för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.