När flertalet aktörer utbyter energitjänster kallas relationen för en Energigemenskap. En Energigemenskap kan till exempel vara en grupp fastigheter med solcellsanläggningar och batterilager som delar överskottsel och lagringskapacitet mellan varandra. Det kan även vara ett system för delning av värme eller kyla. De involverade aktörerna kan antingen producera och/eller konsumera el, värme eller kyla.

Energigemenskaper har identifierats av EU som ett av flera verktyg i syfte att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn. Det har visat sig att när enskilda aktörer blir aktiva gällande förbrukning och produktion av energi, ökar deras kunskap inom området och även deras handlingsvilja att använda energin på ett mer flexibelt sätt.

Inom ramen för BeBos arbete med Energigemenskaper medverkar Charlotta Winkler referensgruppen för ett projekt som drivs av Lunds universitet och som finansieras av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskapen om lokala energigemenskapers roll i en hållbar energiomställning genom att praktiskt studera hur energigemenskaper kan bidra till lokala mervärden, utöver en energiomställning, och hur nya former för samverkan med andra samhällsaktörer kan se ut. Projektet pågår fram till och med år 2025. För mer information om projektet: Lokal energigemenskap i samverkan — Lunds universitet

Pågående projekt och aktiviteter

Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus - Föreläsningen kommer innehålla information om hur solvärmeanläggningar kan bidra till att minska mängd köpt energi liksom bidra till energikrav i Boverkets byggregler. Fokus riktar sig till beställare och VVS-projektörer i föredraget ligger på planering, projektering och drift och tillsyn av solvärmeanläggningar, där särskilda kritiska moment för att lyckas belyses.

Workshop - Energigemenskaper för fastighetsägare - Belok och BeBo genomför just nu en förstudie över ”Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd”. Vi kartlägger erfarenheter, hinder och möjligheter med Energigemenskaper, och kommer under en workshop dela våra resultat och lyssna in dina erfarenheter! Efter workshopen kommer vi ta fram en vägledning som ska fungera som ett stöd för fastighetsägare och andra aktörer som vill initiera Energigemenskaper

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd - För att demonstrera fördelarna med Energigemenskaper och driva deras utveckling och innovation behövs praktiska tillämpningar av Energigemenskaper. Syftet med denna förstudie är att systematiskt sammanställa information om befintliga Energigemenskaper utifrån definierade kategorier. Sammanställning kan därigenom bidra till att tillgängliggöra kunskap om Energigemenskaper från ett praktiskt perspektiv.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Caroline Markusson för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.