Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att klara detta har bygg- och fastighetssektorn, som står för ca 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, en stor omställning att göra.

Sedan 2022 är det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader, inom några år förväntas detta även omfatta om- och tillbyggnad, och gränsvärden för maximal klimatpåverkan att förhålla sig till. Många inom branschen har dessutom satt upp ambitiösa målsättningar om minskad klimatpåverkan. Klimatomställningen innebär nya förutsättningar för branschen att driva affärer, med affärsmodeller som fokuserar på resurseffektivitet och samverkan över hela värdekedjan.

Exempel på innehåll som diskuteras inom Fördjupningsområdet är återbruk och cirkularitet, materialsvinn och avfallsminimering, riktlinjer för kravställning och beräkningar, hur klimatfrågan bäst hanteras i renoveringsprojekt, klimatstrategi på företagsnivå, klimatnytta per investerad krona, upphandling och avtal samt möjligheter att utvärdera och sammanställa erfarenheter från projekt.

Pågående projekt och aktiviteter

Under hösten 2023 pågår arbete med att sammanställa en bild av nuläget i fråga om branschens syn på klimatpåverkan från ombyggnad och renoveringsprojekt. Ämnet är aktuellt och det pågår flera både nationella och lokala initiativ och projekt som på olika sätt berör frågan. En enkät kommer att skickas ut till medlemmarna i BeBo (och systernätverket Belok). Resultatet av omvärldsbevakningen och enkäten är tänkt att skapa ett underlag för planering av hur Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok eventuellt kan stötta branschen i detta arbete genom att docka an till annat som pågår samt att hitta var det finns frågeställningar som inte redan utreds.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Jutta Schade för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.