Ett noggrant förberedelsearbete krävs för att hitta de åtgärder som passar bäst utifrån byggnadens konstruktion, energianvändning och underhållsbehov, de boendes inomhusmiljö, samt fastighetsägarens ekonomiska situation.

Innehållet under "Genomföra energieffektiviserande renoveringar", som symboliseras av det gula flerbostadshuset, följer BeBo-metoden Rekorderlig Renovering och beskriver hur energifrågan hanteras i de olika faserna av en renoveringsprocess:

  • Det slitna huset i fasen Förberedelse, där nuläget kartläggs och mål och ramar för en renovering ställs upp (Etapp 1 av Rekorderlig Renovering).

  • Huset bakom byggställning i fasen Genomförande, där energifrågan i den fysiska ombyggnadsprocessen belyses (Etapp 2 av Rekorderlig Renovering).

  • Det renoverade energieffektiva huset i fasen Avslutning, där projektet övergår i förvaltning för framtiden (Etapp 3 av Rekorderlig Renovering).

Erfarenheter från energirenoveringsprojekt är att de sällan uppnår den beräknade energibesparingen. En förutsättning för att uppnå målen är att energianvändningen och byggnadens status är kartlagd före åtgärderna börjar planeras. En hög energianvändning kan bero på många olika faktorer, och det är inte innan detta är klarlagt som lämpliga åtgärder kan planeras.

En avgörande orsak till att fel åtgärder genomförs och energibesparingen inte uppnås är brister i systemkompetens, hos fastighetsägare eller konsult. Denna sammanfattning av erfarenheter syftar till att minska risken för suboptimering av åtgärder och öka fastighetsägarens och projektorganisationens möjlighet att prioritera bland de tekniska produkter och system som finns på marknaden.