Projektbenämning

Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn - Förstudie

Ansvarig

Saga Ekelin

Projekttid

2020

Den intensiva byggtakten gör att byggbranschen förbrukar ungefär 40 % av den totala material- och energiförbrukningen i Europa och trenden är att förbrukningen ökar något varje år. Dessutom genererar branschen 30 % av allt avfall inom Europeiska unionen. Även om branschen arbetar med ny teknik och innovationer, så medför det i praktiken att det framtida byggbehovet innebär att det blir omöjligt att uppnå Klimatkonventionens mål att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader om man använder samma metoder som idag.

Ställt inför dessa fakta blir det uppenbart att byggindustrin behöver bryta med sina traditionella sätt att arbeta och istället fundera på hur en omställning till en cirkulär ekonomi ska gå till. De företag som blir vinnare i en cirkulär ekonomi är de som är mest resurseffektiva och det finns en stor potential för byggbranschen att förbättra sin produktivitet och effektivitet. Denna förstudie har därför gjort en kartläggning av befintliga metoder och verktyg för att minska materialsvinn inom branschen.

De flesta initiativ för minskat materialsvinn som denna förstudie har redovisat handlar om återvinning. Det beror på att de systemen är inarbetade i branschen och att det är mindre komplicerat än återbruk. Flera av de intervjuade aktörerna anser att ökat återbruk leder till en resurseffektiv materialanvändning. De flesta aktörer är övertygade om att det finns stora vinster att göra med ökat återbruk och effektivare återvinning, inte bara för miljön men även sociala och ekonomiska fördelar.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad