Projektbenämning Kommunikation om medlemmarnas energiarbete - Förstudie
Ansvarig Emma Karlsson, Elin Carlsson
Projekttid 2017

Medlemsföretagen inom BeBo är medlemmar just i egenskap att de ser sig själva som aktiva i energieffektiviseringsarbetet, och i och med denna ambition kan de ses som föregångsgestalter för andra fastighetsägare. På den nya omarbetade BeBo-webben bör relevant information om detta finnas och förstudien har fokuserat på hur detta bör presenteras.

Kopplat till detta har förstudien även behandlat frågan om huruvida medlemskap i BeBo skulle kunna förtydligas genom en avsiktsförklaring. Den generella åsikten verkar vara att det skulle kunna vara en bra idé, och saken tas upp för diskussion bland berörda under 2018, förslagsvis med denna förstudie och förslaget på formulering av sådan avsiktsförklaring som diskussionsunderlag.

För syftet att visa att det är bra och viktigt att vara medlem i BeBo tas även en standardformulering fram med en presentation av BeBo och syftet med ett medlemskap, tillsammans med BeBo-loggan, som mailas ut till alla medlemsföretagen. Syftet är att underlätta för medlemsföretagen att få upp info om BeBo på respektive medlemsföretags webbplats.

Förstudien föreslår att den nya presentationen av medlemsföretagen och hur de arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor, baseras på den information som medlemsföretaget har tillgänglig via den egna webbplatsen och eventuellt med kompletterande info från medlemsrepresentanten. Genom att detta är tydligt kommuniceras förenklas hanteringen av information.

Förstudien föreslår en rutin för hur denna information kan stämmas av med hjälp av en årlig enkät till medlemmarna.

Då det inte är realistiskt att tänka att BeBo-verksamheten skall åstadkomma en harmoniering av medlemsföretagens målsättningar vad gäller energieffektivisering, får vi acceptera att olika företag arbetar på olika sätt. Från BeBos håll kan vi försöka göra en årlig sammanställning av medlemsföretagens totala (relativa) energianvändning i kWh/m2 för att visa på en minskande trend. Detta görs med vetskap om att respektive medlemsföretags siffror kan baseras på något olika sätt.