Projektbenämning Goda exempel på renovering av flerbostadshus - Förstudie
Ansvarig Åke Blomsterberg
Projekttid 2017

För att kunna nå de nationella energieffektiviseringsmålen måste energianvändningen minska i det befintliga beståndet av flerbostadshus. Omfattande energiåtgärder måste genomföras, vilket är inte realistiskt för alla hus. Detta innebär att i många hus måste energianvändningen minst halveras för att uppnå resultat. Uppskattningsvis har de senaste åren detta endast uppnåtts i ca tio renoveringar av flerbostadshus. Många av dessa projekt finns inte presenterade och finns de presenterade så är det svårt att finna informationen. Presentationer av goda exempel har ofta gjorts på olika sätt och viktig information kan saknas. Goda exempel skulle kunna inspirera till omfattande energirenoveringar, rätt presenterade och lättfunna. Efterfrågan på goda exempel finns. Syftet med studien har därför varit att förbättra redovisningen av goda exempel på genomförda renoveringar där energianvändningen minskat.

En genomgång av presentationer av goda exempel på energirenoveringar av flerbostadshus i norra Europa gjordes först. Därefter intervjuades sex fastighetsägare om sin erfarenhet av och syn på goda exempel.

En dansk, en norsk och en tysk hemsida har studerats, samt för svensk del Lågans, BeBo:s och Nationellt renoveringscentrums hemsida. Den övergripande målsättningen för nystartade nationellt informationscentrum för hållbart byggande har studerats. Befintliga hemsidepresentationer brister framförallt med avseende på sökbarhet, syfte med renoveringen, hyresgästens roll och kvalitetssäkring. Dessutom finns det säkert fler goda exempel som kan presenteras.

Strukturen för information om goda exempel på renoveringar av flerbostadshus föreslås enligt följande: insamling av information – hur, databas – nyckeldata, dammanfattning – löpande text på några sidor, rapport – detaljerad information och informationsspridning.

Sammanfattning av goda exempel föreslås vara obligatorisk för projekt finansierade av Energimyndigheten. I annat fall beviljas finansiering. Databasen är lämpligen den som finns på Lågans hemsida. Ett förslag till innehåll i sammanfattningar i löpande text och rapporter har tagits fram. Sammanfattningarna kan läggas på BeBo:s hemsida. Sökbarheten och kvalitetssäkringen förbättras, samt hänvisningarna mellan hemsidorna. Hänvisningar kan även göras från nationellt renoveringscentrums hemsida. Presentationerna på BeBo:s presentationer uppdateras och görs enligt föreslagen mall. På olika sätt informeras om informationen på hemsidan. Slutligen så bör samordning ske med nystartade ”Nationellt informationscentrum för hållbart byggande”.

Kontaktperson
Senast uppdaterad