Projektbenämning Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt - Förstudie
Ansvarig Agneta Persson
Projekttid 2019

I BeBo-förstudien Behovsanalys fördjupningsområde lönsamhet framkom att samtliga intervjuade aktörer anser det som relevant att BeBo sammanställer lättillgängliga goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt. De som intervjuades i förstudien var identifierade nyckelpersoner inom lönsamhetsområdet vilka representerade ett urval av aktörer (fastighetsbolag, myndigheter, akademin, branschorganisationer, banker och kursledare för lönsamhetsutbildningar) i branschen. Behovet bekräftades även vid diskussion under medlemsmöte.

I BeBo-förstudien Goda exempel på renovering av flerbostadshus föreslogs en generell utformning av rubriker för BeBos goda exempel. Med utgångspunkt i de föreslagna rubrikerna har en mall för goda exempel tagits fram inom BeBo-förstudien Behovsanalys fördjupningsområde lönsamhet som kan användas vid insamling av fler goda exempel om företagsprocesser kring ekonomi och lönsamhet. I behovsanalysrapporten finns även ett förifyllt gott exempel där underlag har inhämtats från ett av BeBos medlemsföretag. Detta kan användas som inspiration vid framtagande av fler goda exempel från andra fastighetsbolag.

Syftet med denna förstudie har varit att ge inspiration så att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs och att fallgropar undviks. Målet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på goda exempel om företagsprocesser kring ekonomi och lönsamhet från genomförda energieffektiviserande projekt som har genomförts av bostadsfastighetsbolag. Underlaget ska kunna ligga till grund för ett framtida projekt för förbättrade/förstärkta rutiner för en mångsidig belysning av värden av energieffektivisering i genomförandet av lönsamma energieffektiviseringsprojekt.

Rapporten beskriver åtta goda exempel som kommer både från medlemmar i och utanför BeBos medlemskrets. Följande frågeställningar har legat till grund för arbetet:

  • Vilka typer av energieffektiviseringsåtgärder och -projekt är mest relevanta att belysa i de goda exemplen?
  • Vilka fastighetsägare har goda exempel kring ekonomi och lönsamhet från genomförda lönsamma energieffektiviseringsprojekt som de vill dela med sig av?
  • Hur länkar dessa exempel till andra aktörers åtgärdsmöjligheter?
  • Hur bygger BeBo upp en lättillgänglig sida på sin hemsida med goda exempel och kopplingar till andra relevanta aktörer?
  • Hur kan BeBo framöver arbeta med att samla in goda exempel från bostadsfastighetsägare? Med vilka andra aktörer bör BeBo samverka i denna aktivitet? Vilka lärdomar kan dras från insamlingsprocessen i denna förstudie?

Låt dig inspireras av de lyckade och lönsamma energieffektiviseringsprojekt som beskrivs nedan!

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad