Projektbenämning Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt - Förstudie
Ansvarig Agneta Persson
Projekttid 2019

I BeBo-förstudien Behovsanalys fördjupningsområde lönsamhet framkom att samtliga intervjuade aktörer anser det som relevant att BeBo sammanställer lättillgängliga goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt. De som intervjuades i förstudien var identifierade nyckelpersoner inom lönsamhetsområdet vilka representerade ett urval av aktörer (fastighetsbolag, myndigheter, akademin, branschorganisationer, banker och kursledare för lönsamhetsutbildningar) i branschen. Behovet bekräftades även vid diskussion under medlemsmöte.

I BeBo-förstudien Goda exempel på renovering av flerbostadshus föreslogs en generell utformning av rubriker för BeBos goda exempel. Med utgångspunkt i de föreslagna rubrikerna har en mall för goda exempel tagits fram inom BeBo-förstudien Behovsanalys fördjupningsområde lönsamhet som kan användas vid insamling av fler goda exempel om företagsprocesser kring ekonomi och lönsamhet. I behovsanalysrapporten finns även ett förifyllt gott exempel där underlag har inhämtats från ett av BeBos medlemsföretag. Detta kan användas som inspiration vid framtagande av fler goda exempel från andra fastighetsbolag.

Syftet med förstudien är att undersöka företagsprocesser och erfarenheter kring ekonomi och lönsamhet från genomförda lönsamma energieffektiviseringsprojekt till fastighetsbolag. Målet med förstudien är att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på goda exempel om företagsprocesser kring ekonomi och lönsamhet från genomförda energieffektiviserande projekt som genomförts av fastighetsbolag. Underlaget ska kunna ligga till grund för ett framtida projekt för förbättrade/förstärkta rutiner för en mångsidig belysning av värden av energieffektivisering i genomförandet av lönsamma energieffektiviseringsprojekt. Genom att i de goda exemplen belysa andra mervärden än bara själva energikostnadsbesparingen kan fler energieffektiviseringsåtgärder befinnas vara lönsamma. En viktig följd av förstudien förväntas vara att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder kommer att genomföras och att fallgropar undviks.

Inledningsvis görs en analys görs av vilka typer av energieffektiviseringsåtgärder och -projekt som kan vara relevanta att samla in och publicera på BeBos hemsida. En kartläggning görs av vilka fastighetsägare som har goda exempel som de kan tänka sig att dela med sig av. Här kartläggs även kopplingarna till andra relevanta aktörers information, så att de underlag som tas fram i denna förstudien både blir komplementära till redan befintligt underlag och kan bilda grund för ett framtida projekt.

Därefter samlas ca 10 goda exempel kring ekonomi och lönsamhet från genomförda lönsamma energieffektiviseringsprojekt in från olika bostadsfastighetsägare (såväl BeBo medlemmar som icke medlemmar). Detta sker genom att utvalda fastighetsbolag kontaktas och information efterfrågas med utgångspunkt i de rubriker som finns i BeBos mall för goda exempel. De insamlade exemplen förbereds för att kunna publiceras på BeBos hemsida genom att sammanställas i BeBos mall, sorterade efter olika åtgärdskategorier.

Har du genomfört ett lyckat och lönsamt energieffektiviseringsprojekt, och vill bidra med underlag till ett av de goda exemplen?

Titta på mallen och exemplet nedan, fyll gärna i så mycket du kan själv i wordfilen, och kontakta projektledare Agneta Persson via länken nedan.