Bakgrund/Nulägesbeskrivning

Bostadsrättsföreningars och mindre fastighetsägares svaga position som beställare har identifierats som ett fördjupningsområde inom Bebo för år 2019. Bland annat i Halvera Mera-projekten har svårigheter identifierats gällande upphandling och kravställande av konsulter, framförallt hos bostadsrättföreningar och mindre privata fastighetsägare. En förstudie med syfte att undersöka metoder för kvalitetssäkring av konsulter inom Beloks Totalmetodiken för lönsam energieffektivisering av lokalfastigheter har genomförts av CIT. Rapporten påvisar hur standardiserade utbildningsinsatser och slutligen diplomering kan resultera i en kvalitetssäkring av konsulter gällande Beloks Totalmetodiken.

En liknande kvalitetssäkring av konsulter för Bebos metodik, Rekorderlig Renovering, skulle kunna fungera som ett komplement till Beställarkompetens och Energilyftet för att stötta fastighetsägare vid upphandling av konsulter för energieffektiv renovering av flerbostadshus.

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att utreda behovet av att kvalitetssäkra konsulter i Bebos metodik Rekorderlig Renovering, alternativt om någon annan typ av kvalitetssäkring av konsulter eller någon annan typ av verktyg kan vara behjälpligt för fastighetsägare vid upphandling av förstudier och inför projektledning vid energieffektiviseringsprojekt. Inom förstudien ingår även att ta fram olika förslag på hur en sådan kvalitetssäkring skulle kunna genomföras.

Målet med förstudien är att ge förslag på:

  1. Vilken typ av kvalitetssäkring av konsulter, eller vilket verktyg, som är mest behjälpligt för fastighetsägare vid upphandling av förstudier och inför projektledning vid energieffektiviseringsprojekt.

  2. Hur en kvalitetssäkring och/eller kvalitetssäkringsverktyg skulle kunna utformas.

Genomförande

Arbetet genomförs främst genom intervjuer med fastighetsägare som har upphandlat konsulter för projekt enligt Bebos metodik samt med konsulter som har genomfört projekt enligt metodiken. Utifrån intervjusvaren arbetas olika förslag fram för kvalitetssäkring av konsulter och stöd vid upphandling.

Resultat

Förstudien är tänkt att resultera i olika förslag på hur kvalitetssäkring av konsulter och stöd vid upphandling av konsulter kan utformas, med en rekommendation kring vilket förslag som är mest tillämpligt. Förstudiens resultat redovisas i en rapport.