Projektbenämning

VVC-lösningar - Förstudie

Ansvarig

Agneta Persson

Projekttid

2021-05-01 - 2021-10-31

Bakgrund

Produktion av tappvarmvatten är ett av de viktigaste tekniska systemen i ett flerbostadshus, tillsammans med uppvärmning och ventilation. Tappvattnet omfattas också av krav på att rätt tempererat varmvatten ska kunna levereras till kranen ”utan besvärande väntetid”, och tappvattenvärmningen ska hålla tillräckligt hög temperatur för att undvika risk för legionellabildning m.m. Det innebär att VVC-stammen måste dras långt ut i husen med stora VVC-förluster som följd. Ofta underskattas denna energiförlust under projekteringen och påverkar verifieringen av byggnadens energiprestanda negativt. I samma takt som energikraven på nyproduktion skärps och befintliga byggnader renoveras, står också tappvarmvattnet för en ökande andel av husets totala energianvändning. För att hantera detta och förbättra VVC-slingans effektivitet, har det under de senaste 10 åren kommit nya innovativa lösningar gällande VVC-dragningar som strävar efter att minska denna energiförlust.

I början av 2010-talet genomförde HSB tillsammans med BeBo två utredningar där varmvattencirkulationen (VVC) stod i centrum. Bland annat gjordes fördjupade analyser av 12 fastigheter med 14 undercentraler som visade att VVC-förlusterna kan vara betydande, framför allt under sommaren. En följd av dessa utredningar blev att BeBo startade fördjupningsområdet Tappvarmvatten, för att samla nätverkets medlemmar kring frågor rörande tappvarmvattenanvändningen i flerbostadsfastigheter.

Sedan dess har ny teknik på området tagits fram, testats och utvärderats, både av BeBo-medlemmar och andra aktörer. Det finns också nya, goda exempel på fastighetsägare som har arbetat med tappvarmvattenproduktion och -distribution på ett energieffektivt sätt.

Mål och Syfte

Förstudien syftade till att utvärdera ej konventionella VVC-lösningar ur ett energiperspektiv för att ge fastighetsutvecklare och fastighetsägare av flerbostadshus en bättre förståelse för dessa system och dess eventuella energivinst. Studien studerade även ekonomiska aspekter samt eventuell driftproblematik kopplat till dessa system.

Målen med förstudien var att svara på följande frågor:

 • Marknadsanalys - vilka system och leverantörer finns i dagsläget av alternativa VVC-lösningar?
 • Energiprestanda - hur energieffektiva är alternativa VVC-lösningar i förhållande till konventionella system?
 • Drift och underhåll - hur driftsäkra och underhållsvänliga är dessa alternativa VVC-lösningar för byggnaden?
 • Ekonomi – visar en enkel lönsamhetsanalys att alternativa VVC-lösningar är lönsamma för fastighetsägaren?
 • Finns det goda exempel på hur alternativa VVC-lösningar har skapat mervärden för fastighetsägaren?
 • Hur kan man öka takten på energieffektivisering av VVC-system?

Genomförande

Initialt genomfördes en litteraturstudie och workshop med en remissgrupp för att identifiera vilka alternativa lösningar som är aktuella att utreda. Följande systemlösningar har utretts inom denna förstudie:

 • VVCi (Invändig VVC)
 • CVV (Cirkulerande tappvarmvatten)
 • 3E Flow (behovsstyrt tomrörsystem)
 • DVV (decentraliserad tappvarmvattenberedning)
 • Ingen VVC alternativt VVC endast i en liten del av byggnaden

Dessutom har följder av isoleringsmisstag beräknats för tappvattensystemets energiprestanda och säkerhet.

För att systemen skulle kunna beräknas på lika villkor togs ett typhus fram, med målsättningen att i möjligaste mål ta hänsyn till utformning av både befintliga och nyutvecklade flerbostadshus. Typhuset beräknades med fyra olika grundfall, vilka motsvarar olika systemuppbyggnader av ett konventionellt VVC-system. Sedan beräknades de olika alternativa systemlösningarna och jämfördes mot de konventionella lösningarna och mot varandra.

Intervjuer har genomförts med fastighetsägare och leverantörer av de alternativa lösningarna för erfarenhetsåterföring.

Beroende på hur tekniken används och systemen utformas visar samtliga undersökta system på stor potential sett till att använda mindre energi jämfört med konventionella system.

Rekommendationerna utifrån förstudiens gränsdragningar är följande:

 • Nybyggnadsprojekt med höga ambitioner gällande energi bör installera 3E Flow. Detta system har en mycket bra energiprestanda och ger en mycket liten risk för legionellatillväxt. VVCi, CVV och DVV har troligen en lägre investeringskostnad och är inte lika tekniskt avancerade och samtliga är bra alternativ för ett energieffektivt och säkert tappvattensystem.
 • För renoveringar rekommenderas VVCi alternativt CVV eftersom dessa är relativt enkla att installera, kostnadseffektiva och uppvisar en bra energiprestanda, samtidigt som de vid installation har liten påverkan på de boende.
 • Studien visar dessutom att den viktigaste faktorn för ett energieffektivt tappvarmvattensystem är att isoleringen av systemen utförs rätt. Detta ger, förutom energieffektiva system, en lägre risk för legionellatillväxt.
 • Att inte installera VVC utan istället ha högre hastigheter i rör bör utredas vidare. Detta är en systemlösning som ger mycket bra energiprestanda på tappvarmvattensystemet, men problematik gällande tryckfall och eventuella tryckslag måste lösas.

Generella slutsatser

Bristfällig isolering är den största faktorn vid dåligt fungerande tappvarmvattensystem. De ger risk för hög energianvändning, långa väntetider på både tappkallvatten och tappvarmvatten, övertemperaturer i byggnader och ökad risk för legionella. Den första prioriteringen bör alltså vara att alla system som har en cirkulerande tappvarmvattenkrets isoleras korrekt. Vid beräkning av VVC-förlusterna bör hänsyn tas till köldbryggor i isoleringen, och som en följd av det minst 15 % adderas till transmissionen. Även tappkallvattnet bör isoleras rätt eftersom det minskar risken för varmt tappkallvatten och legionella.

Undvik långa horisontella dragningar från schakt. Dessa behöver inte påverka VVC-förlusterna men påverkar tappvarmvattenanvändningen, väntetider och risk för legionella negativt då det tar längre tid för rätt tempererat vatten att nå tappstället och risken för oavsiktlig temperaturökning eller minskning ökar.

Under byggskedet är det av avgörande betydelse att tappvatteninstallationerna besiktas innan de byggs in i stängda schakt eller gjuts in i betong.

Förstudierapport finns nedan

Förstudien presenterades på BeBo och Beloks Resultatkonferens – presentation finns att se här

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad