Projektbenämning

VVC-lösningar - Förstudie

Ansvarig

Agneta Persson

Projekttid

2021-05-01 - 2021-10-31

Bakgrund

Produktion av tappvarmvatten är ett av de viktigaste tekniska systemen i ett flerbostadshus, tillsammans med uppvärmning och ventilation. Tappvattnet omfattas också av krav på att rätt tempererat varmvatten ska kunna levereras till kranen ”utan besvärande väntetid”, och tappvattenvärmningen ska hålla tillräckligt hög temperatur för att undvika risk för legionellabildning m.m. Det innebär att VVC-stammen måste dras långt ut i husen med stora VVC-förluster som följd. Ofta underskattas denna energiförlust under projekteringen och påverkar verifieringen av byggnadens energiprestanda negativt. I samma takt som energikraven på nyproduktion skärps och befintliga byggnader renoveras, står också tappvarmvattnet för en ökande andel av husets totala energianvändning. För att hantera detta och förbättra VVC-slingans effektivitet, har det under de senaste 10 åren kommit nya innovativa lösningar gällande VVC-dragningar som strävar efter att minska denna energiförlust.

I början av 2010-talet genomförde HSB tillsammans med BeBo två utredningar där varmvattencirkulationen (VVC) stod i centrum. Bland annat gjordes fördjupade analyser av 12 fastigheter med 14 undercentraler som visade att VVC-förlusterna kan vara betydande, framför allt under sommaren. En följd av dessa utredningar blev att BeBo startade fördjupningsområdet Tappvarmvatten, för att samla nätverkets medlemmar kring frågor rörande tappvarmvattenanvändningen i flerbostadsfastigheter.

Sedan dess har ny teknik på området tagits fram, testats och utvärderats, både av BeBo-medlemmar och andra aktörer. Det finns också nya, goda exempel på fastighetsägare som har arbetat med tappvarmvattenproduktion och -distribution på ett energieffektivt sätt.

Mål och Syfte

Förstudien syftar till att utvärdera ej konventionella VVC-lösningar ur ett energiperspektiv för att ge fastighetsutvecklare och fastighetsägare av flerbostadshus en bättre förståelse för dessa system och dess eventuella energivinst. Studien kommer även studera ekonomiska aspekter samt eventuell driftproblematik kopplat till dessa system.

Målen med förstudien är att svara på följande frågor:

  • Marknadsanalys - vilka system och leverantörer finns i dagsläget av alternativa VVC-lösningar?
  • Energiprestanda - hur energieffektiva är alternativa VVC-lösningar i förhållande till konventionella system?
  • Drift och underhåll - hur driftsäkra och underhållsvänliga är dessa alternativa VVC-lösningar för byggnaden?
  • Ekonomi – visar en enkel lönsamhetsanalys att alternativa VVC-lösningar är lönsamma för fastighetsägaren?
  • Finns det goda exempel på hur alternativa VVC-lösningar har skapat mervärden för fastighetsägaren?
  • Hur kan man öka takten på energieffektivisering av VVC-system?

Kontaktperson: Agneta Persson, Anthesis Group