Projektbenämning VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter
Ansvarig Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB
Kontakt bengt@energianalysab.se
Projekttid 2014-2015

VVC-förlusterna i flerbostadshus antas ofta vara av mindre betydelse. Det verkar heller inte finnas några mer omfattande kartläggningar av hur stora VVC-förlusterna kan vara i flerbostadshus. Vid nyproduktion anges ofta värdet 4 kWh/m2,år som ett schablonvärde. I praktiken kan dock VVC-förlusterna vara betydande – i vissa fall kan de vara lika stora som hela värmebehovet för varmvatten.

Syftet med detta projekt är att i ett antal fastigheter tillhörande fastighetsägare i BeBo-gruppen kartlägga hur stora VVC-förlusterna är, samt identifiera de främsta faktorer som inverkar på förlusternas storlek.

I projektet har mätningar av VVC-förluster utförts i 12 fastigheter med totalt 14 fjärrvärmeundercentraler. Genomförda mätningar visar att VVC-förlusterna varierar mellan 2,3 till 28 kWh/m2 Atemp, år. De största VVC-förlusterna uppmättes för två nyproducerade byggnader.

En orsak till att VVC-förlusterna kan vara stora i nyproducerade byggnader är att VVC-ledning dras ända fram till lägenheten från rörschakt i trapphus. Detta på grund av att större krav idag ställs på kort väntetid, max 10 sekunder, jämfört med tidigare, max 30 sekunder. VVC-förlusterna blir också stora om varmvatten och VVC dras i långa ledningar, tex i markkulvert. Är dessutom betjänade byggnader låghus kommer andelen markkulvert per uppvärmd golvyta att bli stor och därmed blir också i VVC-förlusterna stora uttryckta i kWh/m2 Atemp, år.

Vid kartläggningen av hur uppmätt fjärrvärmeanvändning fördelar sig under sommarmånaderna juni, juli och augusti konstaterades att en förvånande stor andel kan gå till radiatorsystemen. Det är inte ovanligt att cirkulationspumpar i värmesystem är i drift under dessa sommarmånader och speciellt nattetid, då utetemperaturen understiger +20°C, skickas värme ut till radiatorerna. I en fastighet konstaterades radiatorernas värmeanvändning sommartid vara lika stora som värmebehovet för varmvatten.

Vid beräkning av värmebehov för att varmvatten används ofta schablonvärdet 55 kWh/m 3 men detta förutsätter dock att vattnet ska värmas ca 47°C, t ex från +8°C till 55°C. Genomförda mätningar visar dock att inkommande kallvatten är ca 10°C varmare på sommaren jämfört med på vintern. Det specifika värmebehovet för varmvattenvärmning kommer därför att variera mellan ca 40-60 kWh/m 3 , det lägre värdet sommartid och det högre värdet vintertid.

För att fjärrvärmeanvändning och VVC-förluster ska kunna minimeras vid nyproduktion måste korta ledningsdragningar och god värmeisolering eftersträvas i hela VVC-systemet.

Några viktiga punkter att tänka på är:

  • Samråd ska ske mellan VVS-projektör och arkitekt i tidigt projekteringsskede, så att rörschakt placeras i nära anslutning till bad/dusch och kök.
  • Flera rörschakt väljs så att horisontella rördragningar från schakt till bad/dusch och kök minskas.
  • Minst +50°C ska kunna upprätthållas på varmvattnet vid samtliga tappställen för att minska risk för legionella.
  • Fjärrvärmeundercentraler förses med god värmeisolering så att inga varma rördelar exponeras.
  • Värmesystem stängs av sommartid. Enbart motionskörning av cirkulationspump några minuter varje vecka.
  • STAD-ventil installeras i värme och VVC-krets samt dykrör med termometer i VV, VVC, VS-kretsar. Då kan värmeanvändning, varmvattenanvändning och VVC-förluster mätas.
  • Energianvändning för fjärrvärme, varmvatten och fastighetsel regelbundet följs upp.

Resultatspridning

De två parallella projekten om VVC-förluster presenterades på ett frukostseminarium måndagen den 27 oktober 2014, hos HSB.

Presentationerna filmades och finns att titta på i följande två videoklipp:

Läs om Projektet: VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie


Rapporter:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad