Under ledning av SABO har Energimyndighetens beställargrupp för bostäder BeBo genomfört en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus.

Syftet med teknikupphandlingen är att initiera en utveckling av energieffektiva systemlösningar som erbjuds på marknaden inför de upprustningar av flerbostadshus som kommer att behövas inom de närmaste åren, genom att:

  • få fram fler leverantörer som erbjuder en kostnadseffektiv helhetslösning omfattande komponenter, projektering och installation med funktionsansvar för ett ventilationssystem som ger god luftkvalitet och god värmeåtervinning ur frånluften. En helhetslösning som är enkel för bostadsföretagen att beställa.

  • demonstrera systemlösningar för värmeåtervinning i sju flerbostadshus.

En upphandling har genomförts där två systemlösningar för värmeåtervinning har antagits för installation i sju demonstrationshus. Dokumentation från upphandlingen med anbudsförfrågan ges längst ner på denna sida. Det är dels en systemlösning som lyfter kondenserande värmepumpteknik från enfamiljshus till flerbostadshus, dels en systemlösning med värmeväxling mellan från- och tilluft (FTX) i vilket ett kanalsystem för tilluftskanaler i lägenheter utvecklats. Föreliggande rapport redovisar mätning och utvärdering av installation, idrifttagning och drift av de sju demonstrationsprojekten i förhållande till krav ställda i specifikation vid upphandling.

Utvärderingen kan konstatera att båda systemlösningarna för värmeåtervinning fungerar men att det fortfarande finns utvecklingspotential för förbättrad funktion, både vad gäller energi- och kostnadseffektivitet. Utvärderingen kan inte visa på att den ena systemlösningen är bättre än den andra. De två systemlösningarna kommer att ha olika egenskaper (fördelar, nackdelar och risk) förfrämst driftsäkerhet, inomhusklimat, ekonomi och energianvändning med dess relaterade miljöpåverkan. Utvärderingen har studerat energianvändning i form av värme och el med respektive kostnader och har inte gjort någon analys av miljöpåverkan. Vid val av systemlösning för värmeåtervinning är det viktigt att titta på byggnadens förutsättningar innan man bestämmer sig. De två systemlösningarna kan passa för olika typer av byggnader men val av system beror också på vilka egenskaper en fastighetsägare prioriterar högst.

Teknikupphandlingen har främst visat att det är fullt möjligt att hitta plats för kanaldragningar, aggregat och andra komponenter som behövs för värmeåtervinningssystem, vilket tidigare har setts som ett starkt hinder mot värmeåtervinning. Det har i samtliga demonstrationsprojekt varit möjligt att göra installationerna utan att nya utrymmen som fläktrum har behövt byggas. Installation av värmeåtervinning kan göras med relativt begränsade ingrepp innanför lägenheterna och de kan utföras på kort tid varför störningarna för hyresgästerna kan bli små. Tydlig information till hyresgäster och design på de ingrepp som görs i lägenheter är mycket viktiga faktorer för att få acceptans.

Av de fyra byggnader som har en systemlösning med värmepump klarar två uppställda krav på energieffektivisering, men inte någon av byggnaderna klarar utlovad prestanda som entreprenören gett i anbudet. Av de tre byggnader som har en systemlösning med FTX klarar två uppställda krav på energieffektivisering.

I och med teknikupphandlingen har investeringskostnaderna för installation kunnat reduceras och har blivit betydligt lägre än vad tidigare erfarits. Kravet att nuvärdet av kostnadsbesparing genom energieffektivisering ska vara större än värmeåtervinningssystemets totala kostnader under en brukstid av 12 år har dock inte uppfyllts för någon byggnad. Detta beror dels på att en hel del utveckling var tvungen att genomföras under projektets genomförande vilket har fördyrat installationerna och dels på att flera byggnader inte nått upp till den energibesparing som utlovats. Vidare har alla kostnader betraktats som investering i energiåtgärd trots att det vore rimligt att bokföra merparten av kostnaderna som underhåll.

Inneklimatenkät och -mätningar visar inga tendenser till problem varken i systemlösning med värmepumpar eller med FTX, dvs båda systemlösningar klarar att ge ett tillfredställande inomhusklimat Systemlösning med FTX har dock förutsättningar till att ge ett förbättrat inomhusklimat genom att förvärmd och filtrerad luft tillförs i lägenheterna. För systemlösning med värmepump finns större risk för drag, särskilt om luftflöden i utgångsläget inte är tillräckligt stora, vilket gör det mer viktigt att säkerställa att luftflödena tas in i byggnaden på ett för systemlösningen korrekt vis. Lufttätning av klimatskärmen är viktig och nödvändig för båda systemlösningarna för att säkerställa en god inomhuskomfort.

Befintliga luftkanaler har visat sig vara mycket otäta och det finns ett behov av utveckling av billigare och effektivare tätningsmetoder för kanaler. Det finns också ett behov av att fortsatt utveckla reglerstrategier för avfrostning för att få en effektiv värmeåtervinning och god inblåsningstemperatur utan att eftervärmare behöver användas. Det finns också utrymme för fortsatt designutveckling av kanalsystem i lägenheter.

Idrifttagning är fortsatt ett problem och det kommer framöver att finnas ett växande behov av kunnig driftpersonal som i samverkan med entreprenören kontrollerar systemens prestanda och vid behov gör nödvändiga justeringar åtminstone under de första årens drift. Kontinuerlig driftövervakning rekommenderas och att mätsystemen kan integreras med ordinarie övervakningssystem för att få en optimal drift. Detaljerade mätningar och ett tydligt idrifttagningsåtagande för entreprenören som innefattar utbildning av driftspersonal är viktigt i framtida projekt.

Vi har fått fram två vinnare som kan passa för olika byggnader. Teknikupphandlingen har fått karaktären av ett utvecklingsprojekt där förbättrade system tagits fram och där utveckling fortsätter. En marknad för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus har etablerats och det finns nu utvecklade erbjudanden om totala systemlösningar inklusive komponenter, projektering och installation av värmeåtervinning till en rimlig kostnad.

I projektet har Kravspecifikationer för upphandling av de respektive systemlösningarna tagits fram, med krav gällande byggnadsteknik, energieffektivitet, inneklimatparametrar, installation, robusthet och systemflexibilitet samt drift och underhåll.

Kravspecifikationer:


Dokument från förstudien och anbudsförfrågan:


In English:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad