Projektbenämning Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus
Ansvarig Sustainable Innovation / Roland Jonsson, WSP
Projekttid 2017-2019

Varmvattenanvändningen i flerbostadshus ligger enligt schablon på 25 kWh/m2,år. Genom energiåtervinning från spillvatten borde all denna energi återvinnas. Återvinning är därmed en mycket viktig energiåtgärd vid ombyggnad eller nybyggnad av flerbostadshus för att vi ska lyckas att nå en låg energianvändning och hållbart byggande.

Det finns väldigt få svenska installationer av energiåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus. Det finns ett stort utbud av produkter i EU och resten av världen, men stor osäkerhet om hur produkterna och lösningarna verkligen fungerar. Avsikten med detta utvärderingsprojekt att utvärdera värmeåtervinningssystem för spillvatten och göra upphandlingen enklare framförallt i befintliga men även nya flerbostadshus.

Då det saknas sådana erfarenheter idag, med utvärdering av installationernas robusthet och funktion över tid, är det inte konstigt att fastighetsägare och förvaltare är tveksamma till att föreskriva tekniken.

Tidigare BeBo-projekt kring spillvattenvärmeåtervinning

Redan 2013 utlystes en Teknikupphandling av system för värmeåtervinning ur spillvatten. Teknikupphandlingen föregicks av en förstudie som sammanfattade marknadens då förekommande lösningar och föreslog ett upplägg på en teknikupphandling med en inledande tekniktävling enligt en i förstudien definierad kravspecifikation. Bland medlemsföretagen tog man sedan fram fem byggnader som skulle fungera som demonstrationsobjekt för vilka tävlingsförslagen skulle utformas och där lösningarna sedan skulle demonstreras och utvärderas. Av de inkomna förslagen var det tyvärr inget som uppfyllde vissa skallkrav. Projektet ändrade då inriktning och övergick till ett informationsspridningsprojekt. Projektet avslutades 2015. Läs mer om > Spillvattenvärmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt.

Det har lanserats nya värmeväxlare sprungna ur det tidigare projektet. I förstudien från 2012 redovisas en potential till energibesparing av ca 1,5 TWh på nationell nivå, om samtliga flerbostadshus skulle återvinna 30 % av värmen från spillvattnet, vilket skulle vara ett betydande bidrag för att nå de nationella energieffektiviseringsmålen.

Det nystartade projektet har hög energirelevans och ligger rätt i tiden då många av modernismens och rekordårens flerbostadshus står inför omfattande renoveringar inom de närmaste åren. I samband med till exempel stambyte eller stamrenovering är förutsättningarna för att få en investering för värmeåtervinning kostnadseffektiv betydligt bättre. Om inte den typen av betydande energieffektiviseringsåtgärder genomförs i samband med de renoveringar och ombyggnationer som vi företar oss idag, kan det i många fall dröja 30 – 50 år innan det återigen är dags för omfattande renovering/ombyggnad av byggnaden och en ny chans att genomföra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

Målsättningen är att mäta och utvärdera energiåtervinning ur spillvatten i drift

Har ni eller skall ni installera energiåtervinning ur spillvatten, tidigare kallat avloppsvärmeåtervinning eller avloppsvärmeväxlare, så är vi mycket intresserade av att komma i kontakt mer er för en utvärdering.

Projektet skall utvärdera 5 anläggningar som sitter centralt i flerfamiljshus. Dessutom kommer energiåtervinnare för enskilda lägenheter också att utvärderas. Dessa mindre kommer att utvärderas i testmiljö.

Till projektet sökes dessutom personer till projektets styrgrupp.

Har ni en anläggning ni skulle vilja utvärdera, eller om du är intresserad av att medverka i styrgruppen, hör gärna av dig till Roland Jonsson, kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad