Projektbenämning Uppföljning av solcellsanläggningar - Förstudie
Ansvarig Sara Espert, Sara Borgström, WSP
Projekttid 2018, projektansökan E2B2 2019

Bakgrund

Antalet solcellsanläggningar på flerbostadshus i Sverige har ökat de senaste åren och potentialen är stor för ökad utveckling. Solcellsentreprenörer verksamma i Sverige erbjuder olika typer av mät- och uppföljningssystem till fastighetsbolag, vanligtvis i samband med installation av solcellsanläggningen. Det finns utrymme att mäta och utvärdera flertalet solcellsanläggningar bland BeBos medlemsföretag som varit i bruk under några år.

I samband med telefonintervjuer med BeBos medlemmar vid uppdatering av medlemmarnas energiarbete på BeBos hemsida under våren 2018 efterfrågades även medlemsföretagens intresse av att delta i ett mätprojekt för utvärdering av befintliga solcellsanläggningar. Flera (8 stycken) av BeBos medlemmar var intresserade av att delta i ett mätprojekt för att utvärdera befintliga solelanläggningar. Dock var medlemsföretagen osäkra på vilka parametrar som kan och bör mätas och utvärderas i ett mätprojekt.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att kartlägga och sammanställa medlemsföretagens erfarenheter av mät- och uppföljning av solelproduktion. Förstudien ska jämföra mät- och uppföljningssystem för solcellsanläggningar för att utreda vilka nyckeltal som medlemsföretagen har nytta av att mäta och utvärdera. Målet med förstudien var att formulera en projektansökan för ett mätprojekt av solcellsanläggningar.

Genomförande

Genomförandet har bestått i att intervjua de medlemsföretag som visat intresse för att delta i ett mätprojekt för att inhämta erfarenheter samt information om befintliga solcellsanläggningars uppföljningssystem.

Genom kontakt med solcellsentreprenörer sammanställdes installerade och erbjudna uppföljningssystem liksom nyckeltal som vanligtvis mäts i solelanläggningar samt soleluppföljningssystemens möjligheter och begränsningar.

Möjligheter och begränsningar sammanställdes och analyserades vilket utgör underlag för projektansökan.

Resultat

Vid telefonintervjuerna identifierades fem olika uppföljningssystem för solcellsanläggningar som BeBo medlemmarna använder sig av. Uppföljningssystemen var låsta till fabrikat och det upplevdes svårt att integrera med fastighetsbolagens andra energiuppföljningssystem. Det finns ett antal parametrar som fastighetsägarna anger att de saknar i uppföljningssystemen, som skulle vara till stor nytta om de fanns såsom egenanvändning, överskottselproduktion och direkt insamling av mätvärden till elcertifikatuppföljningssystemet CESAR.

Att göra en insats för att förbättra mät- och utvärdering av befintliga solcellsanläggningar anses i intervjuerna vara en viktig fråga för att förbättra möjligheten att på bästa sätt utnyttja den producerade solelen. De intervjuade fastighetsbolagen upplevde att det finns utvecklingsbehov kring uppföljningssystem för solcellsanläggningars funktion och efterlyser rekommendationer kring parametrar, integrering och upphandling av uppföljningssystem. Fem fastighetsbolag visade intresse av att delta i ett mätprojekt för att utvärdera sina solcellsanläggningar.

Sammanfattningsvis finns ett behov och intresse från fastighetsbolagen för ett mät- och utvärderingsprojekt och ett förslag till projektansökan till Energimyndigheten har därför tagits fram och finns att läsa i bilaga 1 Projektansökan MättSol till rapporten.

Ta del av förstudien nedan samt projektet Solmätt om mätning och utvärdering av solcellsanläggningar.

​> Solmätt - mätning och utvärdering av solcellsanläggningar.

Uppdatering 2019

BeBo förbereder en projektansökan med avstamp i förstudien. Projektet syftar till att öka kvaliteten på beräkningar, upphandlingar och uppföljning av solel och därmed öka förutsättningarna för en lyckad utrullning av solel i det svenska flerbostadsbeståndet. Projektet ska bla utvärdera uppföljningssystem för solenergianläggningar, uppföljning av installationernas prestanda och egenanvändning, samt ta fram vägledning för upphandling av uppföljningssystem för solel. Ansökan siktar på E2B2:s utlysning, som stänger i september. Flera aktörer finns redan med i arbetet och utformningen av projektet är i princip klar, men om det finns fler intresserade aktörer är det fortfarande möjligt att hoppa på arbetet. Kontakta projektledare Sara Borgström via länken nedan.

Kontaktperson Sara Espert, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad