Projektbenämning Spillvattenvärmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt
Ansvarig Roland Jonsson, HSB Riksförbund
Projekttid 2013-2015

Bakgrund

En stor del av Sveriges flerbostadshus byggdes under modernismen och rekordåren (1940-1975). Många av dessa byggnader har uttjänt vatten- och avloppssystem och är i behov av en övergripande upprustning. Denna ålderskategori av spillvatteninstallationer är intressant för värmeåtervinning. Om värmeåtervinning övervägs för en byggnad är det lämpligt att installera systemet i samband med renovering för att minska installationskostnaderna. Det är därför viktigt att det finns tekniklösningar tillgängliga på marknaden. En teknikupphandling bör rikta sig mot tekniklösningar för befintliga flerbostadshus. Det är i den befintliga bebyggelsen den stora energibesparingspotentialen finns.

Teknikupphandling blir Teknikutvecklingsprojekt

Målsättningen med en teknikupphandling var att skapa en marknadsdriven utveckling. Upphandlingen avsåg rationella lösningar för energieffektiv värmeåtervinning för spillvatten, och omfattade ett fullständigt system för värmeåtervinning från spillvattenvärme. Upphandlingen avsåg i första hand befintliga flerbostadshus byggda 1940-1975, men lösningarna skulle även kunna användas vid nybyggnation. Lösningarna skulle kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Utvecklade lösningar skall dessutom vara beständiga, vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

Teknikupphandlingen avbröts då inga fullständiga anbud kom in, och beställargruppen därmed inte kunde dra nytta av effektiv konkurrens. Upphandlingen ledde trots detta till intressanta anbud med koncept värda att gå vidare med, i utveckling och testprojekt, för att komma att uppfylla upphandlingens skallkrav.

Projektet ändrade efter detta form till ett teknikutvecklingsprojekt, med syfte är att verka för genomförande av fler demonstrationsprojekt i flerbostadshus. Detta görs genom att få med ytterligare aktörer, följa upp befintliga installationer av spillvattenvärmeväxlare och stödja vidareutveckling av tekniska lösningar för avloppsvärmeväxling. Uppföljningen kan innebära laboratorieprovningar, fältmätningar och demonstration, och innebär en möjlighet till finansiellt stöd för detta. Dessutom genomförs marknadsföring av och kunskapsspridning om spillvattenvärmeväxling.

Befintliga installationer följs upp i anläggningar hos Stockholmshem, Familjebostäder och Stena Fastigheter. I dessa anläggningar pågår mätningar sedan en längre tid. Ur projektets första etapp kommer en utförlig slutrapport kring avloppsvärmeväxlare. Den kommer att innehålla redovisning av de principer som finns och teoretisk besparingspotential. Den kommer även att omfatta en kontaktlista till tillverkare och vilka produkter de saluför.

Resultat

Projektet är nu i slutfasen och en preliminär slutrapport har publicerats, inklusive kontaktlista till leverantörer:


Tidigare dokument från projektet:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad