Projektbenämning Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar - Förstudie
Ansvarig Sara Borgström, WSP
Gunnar Lennermo, Energianalys AB
Projekttid 2017

Skulle solvärme åter få en del av strategisk satsning inom arbetet ett förnybart energisystem i Sverige och finansiella incitament åter skulle införas, skulle branschen tvingas börja om med kunskapsuppbyggnad om inte befintlig kunskap och erfarenhet sammanställs och görs tillgänglig.

I förstudien har behovet av en kunskapssammanställning undersökts samt vilka mottagarna är för denna kunskap. Förstudien har även undersökt hur denna kunskap kan tillgängliggöras, förvaltas och spridas. Studien innefattar solvärmeanläggningar som kräver specifik dimensionering och projektering, utesluter alltså så kallade villasystem.

Genom kartläggning av befintligt informationsmaterial och intresse- och behovsanalys samt möjliga spridningskanaler och målgrupper föreslås i förstudien struktur och innehåll för en handbok.

Generellt gäller att företag som idag arbetar med solvärme på något sätt är intresserade av att en handbok tas fram. En företagsgrupp är fastighetsägare, som har solvärmeanläggningar i sina bestånd. Dessa företag uppger att det finns ett behov av en projekteringshandbok inkluderande drift och underhåll. Handboken behöver redovisa hur en solvärmeförstudie kan genomföras och hur en anläggning sedan kan dimensioneras, handlas upp, besiktigas, driftas och underhållas.

Kartläggningen inom förstudien resulterar i förslag på intresseorganisationer och tillverkare som uttryckt intresse av att bidra till framtagandet av en handbok och även till att sprida den.

Läs mer om parallella satsningar inom BeBo på > Fördjupningsområde Solenergi.

Publicerad
Senast uppdaterad