Förstudierapporten finns att ladda hem här:
> Förstudie - Mätning och uppföljning av solcellsanläggningar

Bakgrund

Det svenska energisystemet står inför en stor förändring och lokal produktion av förnybar energi blir allt viktigare. Ökad solel är en viktig pusselbit och bakom många satsningar på solcellsanläggningar står fastighetsbolag. Samtidigt finns ett behov av kvalitetssäkring och behovsanpassning av uppföljningssystem för solelanläggningar. Identifierade utmaningar med bristfälliga utvärderingsverktyg för olika solcellsanläggningar liksom rådande lagar och regler att många fastighetsägare tvekar kring en sådan satsning.

Mål och syfte

Projektet har som syfte att öka kunskapen om dagens uppföljningssystem och ta fram rekommendationer för upphandling av uppföljningssystem. Målet med projektet är att kvalitetssäkra uppföljningssystemen i den uppskalning som nu sker från enstaka pilotanläggningar till en storskalig introduktion av solenergi. Det behövs ändamålsenliga och smidiga uppföljningssystem som både går att integrera med andra system och som är enkla att arbeta med på olika aggregeringsnivåer.

Resultat

Projektarbetet planerades i tre arbetspaket, där de två inledande handlar om att sammanställa erfarenheter från uppföljningssystem, prestanda och upphandling från befintliga solelinstallationer.

Sammanfattningsvis gällande uppföljning vill fastighetsägare tillika ägare till solcellsanläggningar:

  • inte begränsas av att endast kunna applicera ett specifikt växelriktarfabrikat,
  • skilja på energiuppföljnings- respektive fastighetssystem för drift,
  • ha larmfunktioner,
  • samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter samt
  • kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse.

Arbetet är sammanfattat i en delrapport som kan läsas i sin helhet nedan.

Det tredje arbetspaketet handlar om att, baserat på de sammanställda erfarenheterna, ta fram rekommendationer/stöd för upphandling av uppföljningssystem för solcellsanläggningar. Ett utkast på sådana rekommendationer tas fram under förvåren 2021 som kommer presenteras på en workshop som riktar sig till fastighetsägare och leverantörer.

Välkommen på webbaserad workshop, 25/3 kl 13-15

Genomförande

I projektet deltar HSB Värmland, Eksta Bostads AB, Wilhem och Vasakronan. De har samtliga arbetat under flera år med solcellsanläggningar kopplat till projektutveckling. Den operativa projektledningen görs av WSP. Inledningsvis kommer man i projektet att arbeta med att öka kunskapen om hur väl dagens uppföljningssystem för solcellsanläggningar uppfyller fastighetsägarnas behov för solcellsanläggningar. Vidare ska man öka kunskapen om solcellsanläggningarnas prestanda, solelproduktion och hur stor andel som går till egen användning. Projektet syftar alltså till att göra det enklare att kvalitetssäkra både befintliga och kommande anläggningar.

Projektet drivs under åren 2020 och 2021.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad