Bakgrund

Det svenska energisystemet står inför en stor förändring och lokal produktion av förnybar energi blir allt viktigare, solel förväntas där bli en viktig pusselbit. Kanske ännu viktigare i sammanhanget är fastighetsägarnas möjligheter att bidra till utvecklingen genom att investera i denna solel.

Samtidigt finns ett behov av kvalitetssäkring och behovsanpassning av uppföljningssystem för solelanläggningar. Identifierade utmaningar med bristfälliga utvärderingsverktyg för solcellsanläggningar liksom osäkerheter kring rådande lagar och regler gör att många fastighetsägare tvekar att investera i solcellsprojekt.

Resultat

Projektet inleddes med att kartlägga soleluppföljningssystem, både genom marknadsanalys och genom intervjuer med användare.

Sammanfattningsvis resulterade kartläggningen i att fastighetsägare vill:

  • inte knyta sig till ett speciellt fabrikat på växelriktare
  • skilja på energiuppföljnings- respektive fastighetssystem för drift
  • ha larmfunktioner
  • samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter
  • kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse

Därefter utvärderades prestanda och egenanvändning för ett antal solcellsanläggningar inom projektgruppen, i ett arbetspaket som under arbetets gång prioriterades ned något till fördel för övriga aktiviteter i projektet.

Projekt har fokuserat främst på att ta fram ett upphandlingsstöd som är tänkt att kunna hjälpa fastighetsägare att känna sig trygga i att kunna följa upp att de investeringar som görs ger det värde som de ska. Upphandlingsstödet är även tänkt att kunna användas för att öka kunskapen hos andra aktörer i branschen. Om leverantörer bättre förstår de behov användarna har, kommer de enklare kunna förbättra och anpassa de uppföljningssystem och tjänster de erbjuder därefter.

Projektet är sammanfattat i en teknisk slutrapport, med systemfunktionsmatris och upphandlingsstöd som bilagor. Samtliga kan tillgås i sin helhet nedan:

I augusti 2021 publicerades en teknikartikel om projektet i Energi & Miljö, nr 8. Artikeln kan läsas i papperstidningen, eller i bifogad pdf.

Projekthistorik

Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid BeBo genomfördes 2019 en förstudie kring utmaningar och behov för fastighetsägare med solcellsanläggningar att följa upp prestandan och funktioner av solcellsanläggningar i beståndet. Förstudien resulterade i ett projekt, finansierat genom E2B2 som tog sin start i juni 2020.

Förstudierapporten finns att läsa via nedan länk:

> Förstudie - Mätning och uppföljning av solcellsanläggningar

I februari 2021 publicerades en delrapport i projektet, som kan läsas i sin helhet nedan:

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad