Projektbenämning Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare
Ansvarig Christer Kilersjö / Charlotta Winkler
Kontakt christer@eksta.se / charlotta.winkler@wsp.com
Projekttid 2020-2022

Projektbeskrivning

Mikronätet i området bygger på likströmsteknik med styrning och övervakning som möjliggör momentan optimering av flöden, där solcellsanläggningar och batterier ingår. Beskrivning av tekniken liksom resultaten från första fasen av mikronätets drift är beskrivet på denna sida.

Studiebesök vid mikronätet i Fjärås. Bildkälla WSP Sverige AB

Projektägare var det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka, Eksta Bostads AB. I projektgruppen ingick Högskolan i Halmstad, som utvecklade en blockchain-modell för att möjliggöra aktivt engagemang av brukarna genom smart användning och delning av den egengenererade solelen i området brukarna. Företaget Eljun medverkade som verifiering av det Blockchain-konceptet togs fram. Tekniken för mikronätet liksom dess styrning kom från företaget Ferroamp Elteknik AB. Konsultbolaget WSP Sverige AB utvärderade tekniken och systemen och har lett projektet på uppdrag av Eksta. Projektet delfinansierades från Energimyndighetens program för forsknings- och utvecklingsprojekt för solceller och termisk solkraft, ”El från solen”, och avslutades i november 2022.

Tidig förberedning för utökning av mikronätet genom förläggning av tomslangar. Bildkälla WSP Sverige AB

I detta utvecklingsprojekt togs lösningarna från föregående projekt ett steg vidare. Mikronätet byggdes ut till omkringliggande byggnader, som alla har olika brukarprofiler och verksamheter: expedition, äldreboende, gruppbostad och förskola.

Huvudmålet för projektet var att utvärdera teknik och affärsmodeller för att öka lönsamheten för solcellsanläggningar i bebyggd miljö genom att validera de teoretiska beräkningarna på potential för ökad egenanvändning av solel i det utökade mikronätet. Ett annat projektmål var att utreda hur slutanvändare av solel genom en form av energigemenskap kan involveras genom incitament i affärsmodeller för att öka egenanvändningen av solel inom mikronätet. I detta fall har Internet-of-Things, IoT, för smart styrning använts och målet var att teoretiskt utveckla en modell för en energigemenskap vid Eksta, baserat på Blockchain-konceptet.

Resultat

Under installation och idrifttagande av mikronätet har Eksta haft flera utmaningar kopplat till hård- och mjukvaror påverkat installationen och driften av mikronätet i Fjärås. Detta har begränsat tiden för utvärderingen av systemet. Resultaten visar dock att områdets totala egenanvändningsgrad för producerad solel inom mikronätet är 87 % för tre månader. Detta är något lägre än det teoretiskt beräknade värdet för samma månader, som visade 98 %. Avvikelsen härleds till bristerna som inte kunnat avhjälpas under projektets gång. Utvärderingen visar dock att det finns en potential för ökning av detta värde.

Detta projekt har bidragit med lärdomar kring processen för utvecklingsprojekt och visat att det är av stor vikt att samordna samtliga projektpartner inför uppstart, så att det finns en samsyn kring projektets mål och en etablerad samverkan.

Inom projektet har även potentialen för att utöka befintligt mikronät med flersolcellsanläggningar samt möjligheten att inkorporera fler byggnader och laddstationer för elfordon utvärderats. Resultat visar att det finns potential för att installera mer solcellseffekt med fortsatt hög egenanvändning och därmed bibehållen lönsamhet.

En affärsmodell med syfte att ge incitament för brukare att öka sin flexibilitet och sitt engagemang kring användning av producerad solel genom Blockchain-konceptet utvecklades inom ramen för projektet.

Området för Ekstas mikronät i Fjärås utgjorde även underlag för ett forskningsprojekt som genomfördes vid KTH, RISE och Uppsala Universitet. Syftet var att öka kunskapen om passiva prosumenters roll i det smarta elnätet och att utveckla en modell för bedömning av de miljörelaterade konsekvenserna av lokala energisystem med solelproduktion och energilagring. Se mer information om det projektet här.

Ta del av projektets slutrapport nedan: