Gå till innehållet

Metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning - Förstudie

Syftet med denna förstudie är att djupare utreda de modeller och koncept som syftar till att öka egengenereringen av solel och som diskuterats inom Innovationsklustret och mellan solenergibranschens experter.

Projektbenämning Metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning - Förstudie
Ansvarig Jens Penttilä, WSP
Kontakt jens.penttila@wspgroup.se
Projekttid 2016 – 2017

En viktig del i en solcellsanläggnings lönsamhet är att maximera egenanvändningen av genererad solel. Det finns flera metoder för att undvika överproduktion och matcha solelproduktion med elanvändningen. Syftet med denna förstudie är att djupare utreda de modeller och koncept som syftar till att öka egengenereringen av solel och som diskuterats inom Innovationsklustret och mellan solenergibranschens experter. Vidare kommer dessa modeller analyseras efter de behov som finns för flerbostadshus.

Förstudien utreder och beskriver hur optimering av egenanvändning av solel kan uppnås genom matchningsmodeller samt i kombination med nya tekniska lösningar.

Genomförande

Rådande marknadsläge undersöks samt att befintliga alternativ för matchningsmodeller mellan solelproduktion och elanvändning kartläggs och beskrivs. En övergripande analys av solcellsanläggningens placering i vädersträck utreder möjligheter till matchning mot elenergibehov för byggnaden. En Case-studie genomförs inom ramen för ett examensarbete i sammarbete med Uppsala Universitet. Dagens bidragsmöjligheter som kan användas för maximering av egenanvändningen av solel genomlyses.

Examensarbetet kan läsas i sin helhet via denna länk.

Resultaten visar på potential till ökad egenanvändning

Förstudien sammanfattades i en rapport i augusti 2017:

Resultat från förstudien visar att samtliga tre matchningsmetoder skapar möjligheter att öka egenanvändningen av solel inom fastigheten. Genom att orientera solcellsmodulerna varierande kan egenanvändningen ökas med ca 17 procentenheter. En lönsamhetsbedömning redovisar dock att denna ökade procentuella egenanvändning inte leder till en mer lönsam solcellsanläggning, då den minskade årsproduktionen reducerar lönsamheten mer än vad den ökade egenanvändningen tillför.

För energilagring i batterisystem visar resultatet att egenanvändningen kunde ökas med 7 % för det studerade fallstudieobjektet. Lagring av energi för kapning av effekttoppar är dock den ekonomiskt sett mest lönsamma aspekten med energilagring. Resultatet redovisar en optimistisk bild av laststyrningens inverkan, med en ökning av egenanvändningen med 29 %.

Möjligheter att kapa effekttoppar i elanvändningen finns för samtliga tre matchningsmetoder. Dock har denna aspekt endast utvärderats för energilagret, där den visade sig vara ett viktigt bidrag till energilagrets lönsamhet.

Förstudierapporten avslutas med förslag på områden som borde utredas ytterligare, bland annat potentialen till att använda även laststyrning och och en optimerad orientering av solcellerna för att kapa effekttoppar i elanvändningen. Det finns även intresse från medlemmarna att gå vidare i ett mätprojekt och utvärdera bland annat batterisystemens användbarhet i drift.

Presentation av förstudien på BeBo/ Beloks vårkonferens 4 maj 2017:

Samtliga presentationer filmades även och finns att ta del av på YouTube - Byggherrarna.