Projektbenämning Likströmsinstallationer i flerbostadshus i kombination med solceller - Förstudie
Ansvarig Charlotta Winkler, WSP
Kontakt charlotta.winkler@wsp.com
Projekttid 2017

Syfte - att kartlägga erfarenheter från likströmsapplikationer

Syftet med förstudien är att kartlägga erfarenheter från projekt som behandlat likströmsapplikationer i samband med solcellsinstallationer i flerbostadshus. Utifrån kartläggningen beskrivs möjligheter med applikationer som passar BeBos medlemsföretag samt förslag på hur användningsområdet kan utvecklas och tas vidare i test och demonstration i pilotprojekt.

Resultat - intresset för att använda solcellsgenererad likström direkt ökar

Intresset för installation av solcellsanläggningar samt batterier för lagring av energi i fastigheter har ökat de senaste åren. Det faktum att solcellsanläggningar producerar likström och batterier laddas med likström ger att intresset för att installera lokala likströmsnät i fastigheter tillsammans med solceller, batterier och andra likströmsapplikationer för att minska omvandlingsförluster ökat.

I denna förstudie har en litteraturstudie utförts där befintligt material på ämnet kartlagts och analyserats. Vidare har olika typer av lokala likströmssystem med avseende på applikationer som är kopplade till systemet kartlagts och beskrivits. En fallstudie har genomförts för Örebrobostäders (ÖBO) huvudkontor där solceller, batterier samt elbilsladdare finns installerade. ÖBOs system skiljer sig något från de system som beskrivits i litteraturstudien eftersom det endast finns ett likströmsnät mellan solcellsanläggning och batterier. Elbilsladdarna är inte inkopplade på likströmsnätet.

Litteraturstudien visar att det finns potentiella vinster att göra med införandet av lokala likströmsnät i fastigheter med solceller och batterilager men att storleken på dessa vinster beror på vilka energiflöden som dominerar i systemet. Vidare visar fallstudien att i ÖBOs fall finns fortfarande potential för fler energibesparingar genom att utöka likströmsnätet till att även inkludera likströmsladdare. Dock finns med stor sannolikhet ingen ekonomisk vinst för detta, då dagens kostnader för likströmsladdare är höga på grund av höga effektuttag samt låg en produktionsvolym.

Denna förstudie visar också att det finns en brist på likströmsdrivna produkter på marknaden. För att antalet applikationer inom likström skall kunna öka och därmed ge ökad nytta av användning av ett likströmsnät, måste fler produkter finnas tillgängliga på marknaden. Detta kräver att standardiseringar av IEC och IEEE görs vilket i sin tur kräver ökad samverkan mellan stat, myndigheter, industri och näringsliv.

Läs mer om parallella satsningar inom BeBo på > Fördjupningsområde Solenergi.