Projektbenämning Lagring och styrning av solcellsanläggningar och batterier, Familjebostäder
Ansvarig Jens Penttilä
Projekttid 2018-2019

I projektet har en metod för att öka egenanvändningsgraden av el från solcellsanläggningen samt att reducera byggnadens effekttoppar i uttaget från elnätet genom energilagring i ett batterilager analyserats och utvärderts. Batterilagret tillsammans med solcellsanläggningen och byggnadens elbehov och eleffektbehov följdess upp under ett år efter idriftagning.

Under 2016 genomfördes en BeBo-förstudie gällande metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning. För energilagring i batterisystem visar teoretiska beräkningar att egenanvändningen kan ökas med 7% för det studerade fallstudieobjektet i förstudien. Vidare kunde det konstateras att användandet av lagrad energi för kapning av effekttoppar är den ekonomiskt sett mest lönsamma aspekten med energilagring, snarare än att använda lagret för att flytta energi mellan olika timmar.

Under slutet av februari 2018 installerades ett batterilager till Familjebostäders befintliga solcellsanläggning på Jösseforsvägen 3. Installation har skett i enighet med gällande normer och standarder. Batterilagret har kapaciteten 16,2 kWh och är ihopkopplad med Ferro Amps energihub.

Högupplöst mätdata för batterilagret, byggnadens elanvändning och solcellernas elproduktion har analyserats under två driftperioder. Utvärdering av batterilagrets prestanda och möjligheter för ökad egenanvändning av solel samt möjligheter till effektreducering av eluttaget från elnätet har studerats. En ekonomisk bedömning av batterilagrets lönsamhet har utförts med LCC-kalkyl för tre driftfall. LCC-kostnader ska inte betraktas som en fastslagen sanning utan snarare en antydan.

Den initiala planen att utvärdera olika driftfall för ett batterilager har under projektets gång fått ändras till att merparten av arbetsinsatsen gått till att hantera driftstörningar, felfunktioner och komplett utbyte av batterilager halvvägs in i mätperioden.

Resultat

Projektets övergripande resultat för den studerade byggnaden med aktuellt batterilager är att tekniken är omogen och behöver kvalitetssäkras för att användas i stor omfattning.

Effektreducering ger störst lönsamhet av de två prövade driftfallen (effektreducering och energiförflyttning). Effektreducering kräver särskild styrning som bör användas med ett sommardriftfall och ett vinterdriftfall för att fungera bra. Effektreducering kunde ske med ca 10 kW. Energiförflyttning i tid fungerar bäst vid urladdning med jämn och låg effekt för att förlusterna från batterilagret ska hållas låga. Överproduktion av solel över året kunde minskas från ca 5% till 2% med batterilagret.

För både batterilagrets möjligheter till ökad egenanvändning av solel samt reducering av effektuttaget från elnätet är batteriförlusternas storlek vid laddning och urladdning centrala. Det finns ett samband mellan batteriförluster, effektuttag och batterilagrets aktuella energinivå. I just detta projekt har ett batterilager införskaffats till en byggnad i Svedmyra med förväntningen att det skulle vara en väl utprovad fungerande produkt – men så blev inte utfallet i denna utvärdering.

Rapport och presentation

Projektrapporten i sin helhet kan laddas hem nedan.

Resultatet ett år in i projektet presenterades på BeBo:s resultatkonferens den 14:e november 2018. Se presentationen från resultatkonferensen nedan.

Relaterad information

Metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning - Förstudie