Projektbenämning

Integrerad smart styrning - Förstudie

Ansvarig

Richard Thygesen - Aktea Energy

Projekttid

2021

Bakgrund

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i avancerade styrsystem som arbetar för att hålla ett behagligt inomhusklimat till så låg energikostnad och klimatpåverkan som möjligt. Det beror bland annat på ett ökande fokus på efterfrågeflexibilitet till följd av att både allt fler industriprocesser och fordonsflottan elektrifieras, och det riskerar leda till både kapacitets- och effektbrist under vissa tider. Detta kan i sin tur leda till en situation där effektkostnaderna ökar och blir en allt större del av den totala energikostnaden, och att det under vissa tider möjligen inte går att få den effekt som behövs.

Den snabba digitaliseringen ökar möjligheterna att sammanställa, analysera och agera på data från ett stort antal källor med hjälp av till exempel maskininlärning. Detta ger en större potential för säkra väderprognoser och självlärande system som kan förutse en byggnads energianvändning, vilket i förlängningen leder till bättre prognosstyrning som i sin tur ökar möjligheten till ett bra inomhusklimat i kombination med minsta möjliga energianvändning.

EU kommer att påverka införandet av smart styrning genom sitt arbete med att införa en smarthetsindikator för byggnader. Boverket skriver följande om smarthetsindikator: ”Byggnaders smarta beredskap handlar om att bedöma och betygsätta byggnaders förmåga att anpassa sig till energibehov hos boende och användare, bevara byggnaders energianvändning och energiprestanda samt möjligheten till flexibilitet i elanvändning, till exempel laststyrning. EU arbetar med att ta fram en indikator för byggnaders smarta beredskap, Smart Readiness Indicator (SRI), och en metod för hur den ska beräknas.” (Boverket, 2019)

Smarthetsindikatorn beskriver alltså byggnadens beredskap för att interagera med sina innevånare/användare, att interagera med externa energisystem och att byggnaden fungerar optimalt.

Den tidigare Bebo-förstudien ”Genomgång av system för styrning och reglering av byggnaders tekniska system” visade att fastighetsägare har olika kunskapsnivå om styrsystem, och att många bland annat behöver stöd i form av anvisningar för implementering av smart styrning.

Det finns således både flera trender och lagstiftning som ökar fastighetsägares behov av stöd i arbetet med implementering av styr- och reglersystem i byggnadsbeståndet, och en väg framåt är att få stöd att arbeta fram en styrstrategi.

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Studien ska svara på följande frågor:

  • Hur bör en styrstrategi utformas?

Resultatet presenteras i en generell guide baserad på olika ambitionsnivåer.

  • Vilka krav bör man ställa med tanke på framtida lagstiftning?

Inom en relativt nära framtid kommer smarthetsindikator för byggnader att krävas. Hur påverkar det fastighetsägarnas styrstrategier och måste styrstrategierna anpassas baserat på smarthetsindikatorn med avseende på kravnivåer?

  • Vilka olika modellbaserade system använder fastighetsägarna i dagsläget?

Baserat på intervjuerna med fastighetsägarna inventeras vilka typer av modellbaserade som används i dagsläget.


Denna förstudie är en fortsättning av förstudien: "Genomgång av system för styrning och reglering av byggnaders tekniska system"