Projektbenämning

Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar – Förstudie

Ansvarig

Thomas Sundén, Sustainable Innovation

Projekttid

2022

Bakgrund

Vid upphandling av större klimatskalsåtgärder upplever många fastighetsägare att det är svårt att säkerställa att krav på energieffektivisering nås – framför allt vid totalentreprenader. Inom ramen för den av Energimyndigheten finansierade genomförbarhetsstudien – Nya affärsmodeller och upplägg för effektivare renovering av allmännyttans bostadsbestånd har en förstudie för Ytterväggar med förbättrad prestanda genomförts. Förstudien har utgått från målsättningen att en ny affärsmodell för tilläggsisolering av ytterväggar som ställer ökat krav på uppfyllande av utlovad energiprestanda till beräknad kostnad skulle kunna minska byggkostnader och öka energieffektiviseringen. Affärsmodellen innebär att systemleverantören eller entreprenören tar ett fullt ansvar som totalentreprenör för att väggarna uppnår överenskommet pris och energiprestanda.

Den framtagna affärsmodellen har testats i ett teknikupphandlingsprojekt, med en demonstration av entreprenadmodellen på ett referenshus hos Telgebostäder. I projektet användes effektsignaturen som ett mått på energiprestanda. Resultaten visar på möjligheten att tillämpa effektsignaturen för en standardiserad metodik för uppföljning av energiprestanda.

Inom den genomförda teknikupphandlingen har en vägledning för upphandling med tillhörande förfrågningsunderlag tagits fram. Denna vägledning behöver bredare spridning för att affärsmodellen sammantaget ska ha möjlighet att nå marknadspenetration. Eftersom teknikupphandlingen visat att affärsmodellen och effektsignaturmetoden fungerar anser projektgruppen att resultaten bör utvecklas för att nå en bredare tillämpning på marknaden. En förstudie för en större innovationsupphandling är därför nästa steg.

Syfte och mål

Förstudiens målsättning är att genom uppfyllnad av nedanstående delmål bereda vägen för en innovationsupphandling som ska nå marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen och effektsignaturmetoden gällande tilläggsisolering av ytterväggar.

Förstudiens delmål är att:

 1. Vidareutveckla effektsignaturmetoden som redskap för att följa upp funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda.
 2. Utveckla ett förfarande för energiberäkningar som ska tillämpas som verifikat vid upphandling.
 3. Ta fram hur funktionsgarantier för tilläggsisolering ska kunna formuleras.
 4. Formera beställargrupp bland BeBo och Sveriges Allmännyttas medlem-mar.
 5. Identifiera 3 - 4 pilotprojekt för genomförande inom ramen för en innovationsupphandling under perioden 2022 - 2024.

När dessa moment utretts kan resultaten tas till en bredare innovationsupphandling i syfte att ge stöd till brett marknadsgenomslag.

Genomförande

Denna del av innovationsupphandlingen delas upp i två etapper. Inledningsvis genomförs förstudien, effektsignaturmetoden vidareutvecklas, enhetliga energiberäkningar och funktionsgarantier utvecklas, beställargrupp bland BeBo och Sveriges Allmännyttas medlemmar formeras och 3 - 4 pilotprojekt attraheras. Därefter tas en detaljerad kravspecifikation för genomförande av innovationsupphandlingen fram.

Vidareutveckla energisignaturmetoden

 • Energiföretagen Sverige och deras fjärrvärmebolag har en ¨guldgruva¨ med statistik om levererad energi (ofta per timme), som enligt fjärrvärmelagen under minst tre år är tillgänglig för fastighetsägarna. Det gäller att hitta fram till en samsyn på hur denna statistik ska kunna användas vid sidan av fjärrvärmebolagens taxerelaterade tillämpningar. Ex. perioder för avläsning (timme, dygn) och metoder för analys av effekttoppar.
 • I referensgruppen med fjärrvärmebolagen har även diskuterats att utveckla metoder för att datamässig avläsning och konstruktion av signaturer för allmän tillämpning. De stora bolagen har resurser och har redan utvecklat detta för sina taxor, men bred tillämpning är önskvärd.

Enhetliga energiberäkningar vid marknadsföring och vid upphandling

 • Den genomförda teknikupphandlingen har visat att sex systemleverantör använder sex olika (ofta egenutvecklade) energiberäkningsprogram. Detta är ohållbart både ur marknadsföringssynpunkt gentemot kunder och inte minst som verifikat vid upphandling.
 • Tillsammans med fasadbranschen och med stöd av Energimyndigheten gäller det att komma fram till ett enkelt energiberäkningsprogram som kan ställas som krav vid upphandling och som fasadbranschen accepterar.
 • Sveby bör tilldelas denna uppgift, eftersom ett dylikt program ska vara allmänt tillgängligt och kunna revideras vid behov.
 • En närmare samverkan bör utvecklas med branschorganet Mur- och Putsföretagen.

Utveckla funktionsgarantier avseende tilläggsisolering

 • Inom byggsektorn finns redan förlängda garantitider som olika branscher utvecklat. Exempelvis på isolerfönster, papptak etc. I den genomförda piloten erbjöd en leverantör förlängd garantitid avseende deras systemlösning. Ett sådant erbjudande bör vidare utredas tillsammans med samtliga systemleverantörer, så att beställare ska kunna ställa sådana krav vid upphandling och beställning.
 • Syftet i detta sammanhang bör vara att få fram ett detaljerat dokument, som visar vad som ska ingå i en förlängd garantitid för tilläggsisolering och hur eventuella brister ska åtgärdas.
 • Arbete med funktionsgarantier är av stor betydelse om för att få till en samverkan mellan fasadentreprenörer och systemleverantörer.

Formering av beställargrupp

 • För att kunna ta arbetet till en innovationsupphandling som lyckas skapa bred marknadsgenomslag behöver en bred beställargrupp med privata och offentliga beställare byggas upp genom BeBo och Sveriges Allmännyttas nätverk.

Identifiera 3 - 4 pilotprojekt

 • Inför den kommande innovationsupphandlingen måste medel avsättas för att i detalj följa upp upphandling och byggstarter av 3 - 4 pilotprojekt, om dessa startas under förstudieperioden.
 • Förutsättning finns att även att studera redan genomförda tilläggsisoleringar i syfte se om den prestanda som utlovats vid beställning har uppnåtts samt för att studera hur effektsignaturer och effekttoppar förändrats

Förankring av behov

Det är en allmänt känd utmaning bland både privata och offentliga fastighetsägare att av många entreprenader gällande tilläggsisolering inte når upp till den av systemleverantören utlovade energiprestanda. Det behov som denna förstudie och kommande innovationsupphandling riktar in sig på finns därmed god förankring för både bland BeBos och Sveriges Allmännyttas medlemsbolag.

Kontaktperson Malin Fröberg, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad