Projektbenämning

Innovationsupphandling Bostas-FTX - Förstudie

Projektledare

Margot Bratt - WSP

Teknisk expert

Per Kempe

Projekttid

2022-05 till 2022-12

Bakgrund

Under 2014 genomförde Bebo en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för frånluften i befintliga flerbostadshus. Teknikupphandlingen ledde till att flera energieffektiva systemlösningar togs fram och fick spridning på marknaden. Fokus låg på att få fram en helhetslösning som var enkelt för fastighetsägarna att beställa och installera i befintligt bestånd.

I samband med att kraven på energiprestanda i byggnader har ökat har även kraven på ventilationsaggregaten höjts. Erfarenheter från installationer av FTX-aggregat pekar på att de inte alltid levererar projekterad funktion utan drar mer energi än beräknat och inte ger den förväntade energibesparingen. Påfrysning och avfrostning i FTX-aggregat har identifierats som ett problem i att uppnå god funktion och projekterad energiprestanda. Beaktande av fukt i avluften är en anledning till problemet.

Genomförande

Förstudien har genomförts inom ramen för Bebo för att identifiera bakomliggande problem utifrån ett fastighetsägarperspektiv för flerbostadshus och för att ta fram en kravspecifikation utifrån de problemområden och funktioner som har identifierats för utvecklingsbehov.

Fastighetsägare inom Energimyndighetens nätverk BeBo efterfrågar utveckling och förbättring av bostads-ftx som bättre lever upp till förväntningar om ett robust, energi- och effekteffektivt ventilationssystem.

En beställargrupp av fastighetsägare har varit med och givit sina synpunkter, erfarenheter och identifierat områden för utveckling som gett grund för framtagande av en genomtänkt kravspecifikation som arbetats fram i denna förstudie. Målsättningen är att kravspecifikationen ska utgöra underlag och grund för eventuellt fortsättningsprojekt, där en tekniktävling planeras att startas uppför bostads-FTX i flerbostadshus under 2023.

Kravspecifikation

En kravspecifikation har tagits fram utifrån problemställningar och erfarenheter som inhämtats från fastighetsägare samt vid diskussion med leverantörer och andra aktiva i branschen. Kraven som listas utgår från problemställningar och identifierade utvecklingsområden.

Kravspecifikationen uttrycks som funktionskrav och tekniska krav samt behov som fastighetsägaren har. Utgångspunkten har varit att inte låsas in för mycket mot en förbestämd lösning. Tanken är ge frihet till leverantörerna att vara innovativa och komma med förslag på hur behovet i kravställningen kan tillgodoses. Fortsatt arbete med kravspecifikationen för att ytterligare förfina kravdetaljerna kan behöva göras, främst med kompletterande beräkningar och mätningar för fuktinnehåll i frånluften per timme eller motsvarande tidsperiod över dygnet.

Ambitionen med kravspecifikationen är att den ska kunna utgöra grund för en BeBo och branschstandard som kan användas av alla, medlemmar och icke medlemmar. Detta förväntas medföra att beställarkompetensen ökar genom att fler kan få tillgång till förslag till kravställande och framtagande av upphandlingsunderlag.

Kravspecifikationen finns som bilaga i rapporten.


Slutrapport


Workshop

Den 16 juni genomförde BeBo ett digitalt seminarium och workshop, inom förstudien ”Innovationsupphandling bostads-FTX”. Ett 20-tal bostadsbolag deltog för att ta del av bakomliggande problematik med dagens FTX-aggregat, samt diskutera behov av funktion och förbättring av tekniska egenskaper inför kommande innovationsupphandling. Dokumentation från workshopen redovisas nedan.

Ta del av presentationerna från workshopen:

Ta del av den inspelade workshopen:

Föreläsare:
Per Kempe, Tekn.dr. Installationsteknik, PE Teknik & Arkitektur > Se kontaktuppgifter


>> Prenumerera på BeBos YouTube-kanal

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad