Projektbenämning

Innovationsupphandling Bostas-FTX - Förstudie

Projektledare

Margot Bratt - WSP

Teknisk expert

Per Kempe

Projekttid

Maj till december 2022

Bakgrund

Under 2014 genomförde Bebo en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för frånluften i befintliga flerbostadshus. Teknikupphandlingen ledde till att flera energieffektiva systemlösningar togs fram och fick spridning på marknaden. Fokus låg på att få fram en helhetslösning som var enkelt för fastighetsägarna att beställa och installera i befintligt bestånd.

I samband med att kraven på energiprestanda i byggnader har ökat har även kraven på ventilationsaggregaten höjts. Erfarenheter från installationer av FTX-aggregat pekar på att de inte alltid levererar projekterad funktion utan drar mer energi än beräknat och inte ger den förväntade energibesparingen. Påfrysning och avfrostning i FTX-aggregat har identifierats som ett problem i att uppnå god funktion och projekterad energiprestanda. Beaktande av fukt i avluften är en anledning till problemet.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att identifiera flerbostadshusägares behov av funktion och förbättring av tekniska egenskaper för FTX-aggregat. En beställargrupp ska sättas samman och en kravspecifikation för innovationsupphandlingen ska tas fram.

Genomförande och metod

Inom förstudien kommer fuktalstring i flerbostadshus att analyseras djupare för att bedöma hur/om detta ska beaktas i kravspecifikationen. Analysen kommer att genomföras tillsammans med utvalda Bebo-medlemmar via insamling av mätdata från fastighetsägare.

Dialog (t.ex. workshop) med relevanta aktörer kommer att hållas, för att ta fram en kravbild utifrån behov och efterfrågan hos beställarna. En marknadsanalys genomförs för att kontrollera att kravbilden är rimlig och realistisk. Utifrån kontakter inom förstudien kommer en beställargrupp sättas ihop.

Därefter sammanställs en kravspecifikation, utifrån kravbilden och tillsammans med beställargruppen.

Resultat

Resultatet från förstudien kommer i nästa steg att utgöra underlag för att kunna utlysa en innovationsupphandling för bostads-FTX. Resultatet från innovationsupphandlingen förväntas bidra till:

  • Projekt- och Forskningsansökningar
  • Projektresultat i form av ny teknik, system, koncept, metoder, verktyg

Utfallet av innovationsupphandlingen förväntas bli:

  • Att energieffektiva tekniker, metoder, verktyg och system finns tillgängliga på den kommersiella marknaden
  • Kompetenshöjning för fastighetsägare, tillverkare och entreprenörer
  • Byggnader inom medlemsföretagens och andra relevanta aktörer i FO byggnadsbestånd når prestanda enligt specifikation när renovering eller nybyggnad sker.
  • Resurseffektiva byggnader med 50 procent effektivare energianvändning

Kommunikation

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport, samt presenteras för Bebos medlemmar i samband med ett medlemsmöte och/eller på ett öppet webbinarium.


Workshop

Den 16 juni genomförde BeBo ett digitalt seminarium och workshop, inom förstudien ”Innovationsupphandling bostads-FTX”. Ett 20-tal bostadsbolag deltog för att ta del av bakomliggande problematik med dagens FTX-aggregat, samt diskutera behov av funktion och förbättring av tekniska egenskaper inför kommande innovationsupphandling. Dokumentation från workshopen redovisas nedan.

Ta del av presentationerna från workshopen:

Föreläsare:
Per Kempe, Tekn.dr. Installationsteknik, PE Teknik & Arkitektur > Se kontaktuppgifter

Se den inspelade workshopen:


>> Prenumerera på BeBos YouTube-kanal

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad