Projektbenämning

Geotermisk förvärmning - Inventering, analys av mätdata vinter och sommar samt dimensioneringsråd

Ansvarig

Per Kempe

Projekttid

2021-05-01 - 2021-10-31

Bakgrund

GeoFTX (även benämnt HSB FTX) är en geotermisk förvärmning som utnyttjar jordvärme, främst från borrhål, för att minska FTX-ventilationens behov av värmeeffekt och -energi genom att undvika avfrostning.

Det finns fler än 30 geoFTX-installationer hos BeBo-medlemmar. Ca en fjärdedel av dessa har driftproblem genom att avfrostningen går in för ofta, vilket ger ett ökat behov av värmeenergi och värmeeffekt. Avfrostning innebär ofta en halverad värmeåtervinning under avfrostningscykeln och då erfordras betydligt mer eftervärme för att få önskad tilluftstemperatur. Den energi som då behöver tillföras är dyr och produceras inte alltid på hållbart sätt. Det är detta som man vill undvika med geotermisk förvärmning.

Mål och Syfte

Förstudien syftar till att

  • Samla in information om vad som är installerat från cirka 15 geo-FTX-installationer från några orter.
  • Hämta mätdata från ca hälften av dessa geoFTX-installationer under kall vinterperiod samt varma sommarmånader för att analysera funktionen för förvärmning och förkylning (återladdning).
  • Ta fram mer detaljerade råd om dimensionering av förvärmning så avfrostning inte inträffar eller ytterst sällan, för att undvika värmeeffektspikar.
  • Ta fram underlag om vad ett större projekt bör omfatta för att bättre kunna ta hänsyn till luftfuktigheten i frånluften och luftflödesbalansen, för att bättre kunna minimera avfrostningen.

Målet med förstudien är att ta fram information om hur system för geoFTX är dimensionerade som undvikit problem med påfrysning och sparat värmeeffekt. Men även information om geoFTX-installationer som har haft problem med avfrostning och ökat behov av värmeeffekt och värmeenergi. Detta för att kunna underlätta för konsulter att dimensionera geoFTX på ett optimalt sätt

Kontaktperson: Per Kempe, PE Teknik och Arkitektur