Projektbenämning Geotermisk förvärmning av ventilation, HSB FTX - Utvärdering av drift
Ansvarig Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
Roland Jonsson, HSB
Kontakt Per.Kempe@projektengagemang.se
Projekttid 2014-2015, samt 2017

Många energibesparande åtgärder sänker energianvändningen, men har en mindre påverkan på byggnadens effektbehov. Detta har påverkat fjärrvärmebolags prissättning, där många tar mer betalt för abonnerad värmeeffekt samt varierar energipriset över året. Ett sätt att minska värmeeffektbehovet är att minska behovet av avfrostning i ventilationen, genom att förvärma den inkommande ventilationsluften med hjälp av en lågtempererad värmekälla. HSB har testat en lösning på detta som de kallar HSB-FTX, där en passiv förvärmning sker med hjälp av borrhålsvatten (geoenergi). Lösningen är beräknad att sänka energianvändningen jämfört med vanlig FTX.

Komplettering 2019

Under 2014-2015 genomfördes ett BeBo-projekt där en installation av HSB FTX utvärderades. Detta projekt beskrivs i texten nedan. Efter detta har ytterligare utvärderingar genomförts, och längst ned på sidan finns även en rapport från ett sådant projekt, där ytterligare åtta installerade HSB FTX-lösningar i Göteborg och Nacka utvärderats. För mer info om det projektet se sista stycket på sidan.

Syfte och mål

Syftet med BeBo-utvärderingen är att med mätvärden verifiera energiberäkningen samt förvärmning vintertid av inkommande uteluft. Fungerar förvärmningen som tänkt eller har man problem med styrningen då man inte har någon erfarenhet av att styra förvärmning av ventilationsluft till flerbostadshus.

Målet är att göra en detaljerad utvärdering av ett nybyggt flerbostadshus för att se på hur väl energiberäkningen stämmer samt att verifiera funktionen för HSB-FTX, förvärmning med borrhålsvatten för att minska behovet av avfrostning och därigenom minskning av fjärrvärmetoppeffekt.

Genomförande

I Finnboda har HSB Stockholm byggt två flerbostadshus med HSB Bostad som entreprenör, varav Finnboda Hamnplan Hus A3, utvärderas i detta projekt. Man har försökt minska värmeeffektbehovet när det är kallt ute, för att minska behovet att fossildrivna värmeverk för toppeffekt startas. Då denna energiuppföljning av ett nybyggt flerbostadshus har funktioner i installationssystem, för att reducera effekt- och energianvändning har metodik för detaljerad drift- och energiuppföljning av kontor nyttjas. Detta innebär en analys av de olika delsystemens funktion och energianvändning med en jämförelse med beräknad energiprestanda. Mätningarna för utvärdering har utförts dels via loggning i styrsystemet av givare, mätare och styrsignaler kompletterat med korttidsmätningar samt data från energileverantörer.

Resultat och erfarenheter

Resultatet från utvärderingen visar att:

  • Fastighetsenergin är något högre än den tidigare beräknade för byggnaden, vilket delvis kan förklaras av en lägre hyresgästel, som ger lägre internlaster och troligast är det även lägre närvaro (personvärme).

  • Förvärmningen med HSB-FTX visar på en mycket god funktion. Dock har det inte varit riktigt kallt under utvärderingen, så man behöver utvärdera under en längre och kallare period samt börvärdena för styrningen av tilluftstemperaturen kan behöva justeras något för förbättrad energieffektivitet.

  • Förvärmningen värmer uteluften med 5 -10 °C beroende på utetemperaturen. Vid 0 °C ute förvärms inkommande uteluft till 5 °C samt vid -15 °C ute förvärms inkommande uteluft till -5 °C, vilket är projekteringsförutsättningarna.

  • Man sparar 20 – 25 kW i fjärrvärmeeffekt samt 5-8 kWh/kvm,år beroende på vilken avfrostningsfunktion man utgår ifrån.

  • Loggning av alla signaler i driftbilderna i installationssystemen ger goda förutsättningar att optimera och utvärdera funktionen för installationssystemen. Utan loggningen hade det varit svårt att följa upp styrningen av ventilationsaggregatet och föreslå förbättringar.

Resultatet från mätningarna är mycket intressant, men man behöver mätningar under en kallare vinter för att verifiera funktionen vid mer normala Stockholmsvintrar. Dessutom erfordras mätningar under varma sommarmånaderna för att verifiera hur förkylningen och avfuktningen fungerar samt verifiera balanseringen av energiuttag och återladdningen av borrhålen.

Kompletterande info (2019)

Läs gärna även rapporten från det projekt som avslutades 2017, där ytterligare installationer utvärderades. Slutsatsen i den rapporten är bland annat att förvärmningen fungerat väl i alla utvärderade fall, och att tilluftstemperaturen i de utvärderade lägenheterna hållit 20-23 °C vid en utetemperatur på 27-30 °C.