Projektbenämning Förstärkt självdrag med CLEAN AIR FTX - Förstudie & Pilotdemonstration
Ansvarig Jens Penttilä, WSP
Kontakt jens.penttila@wspgroup.se
Projekttid 2016-2017

Många av fastighetsägarna inom BeBo och Halvera Mera har svårt att räkna hem lönsamhet i installation av FTX-system, särskilt i hus med självdragsventilation då det är utrymmeskrävande och kostsamt att installera nya tilluftskanaler och aggregat. Som ett alternativ till ett vanligt FTX-system har Skorstensbolaget AB har utvecklat ett system som bygger på att nya rörformiga värmeväxlare förläggs inuti befintliga frånluftkanaler och skapar på så sätt möjlighet till värmeåtervinning mellan till- och frånluft. Tilluft som tidigare tillfördes genom springventiler eller på liknande sätt genom fasaden, tillförs istället via intag uppe på taket. På vägen till det aktuella utrymmet blir tilluften förvärmd av frånluften. Systemet går under namnet Clean-Air 24 FTX och har sedan 2013 installerats i sekelskiftesfastigheter och lamellhus i Stockholm.

Utvärdering har skett på två utvärderingsbyggnader som tidigare haft självdragssystem. Ett äldre sekelskifteshus med murade kanaler och ett nyare sjuttiotalshus med betongblockkanaler.

Användningsområden för systemet

Det utmärkande med Clean-Air är installation i befintliga kanalsystem. Systemet kräver inte någon yta för ventilationsaggregat som ofta tas i anspråk med ett vanligt FTX-system med värmeåtervinning via roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare.

Clean-Air kan liknas vid ett traditionellt mekaniskt frånluftsystem kompletterat med värmeåtervinning och att tilluften tas in uppe på taket och inte via springventiler i ytterväggen till respektive lägenhet. Intag via taket ger renare luft istället för intag av luft närmare gatan som kan innehålla partiklar.

En ökad komfort erhålls genom ett minskat kallras och ljud från springventiler i lägenheterna. Köksfläktar direktkopplas på kökskanalerna för evakuering av matos.

Genomförande

Clean-Air ventilationslösning studeras och dokumenteras med avseende på installation och utförande, värmeåtervinning, energibesparing, inneklimat och komfort. Detta görs genom pilotinstallationer av Clean-Air i två olika byggnader.

Installationerna förses med mätutrustning för att undersöka förvärmning av tilluft, värmeeffekt och energibesparing för uppvärmning. Installation och utförande dokumenteras med bilder. Förändring av upplevt inneklimat och komfort dokumenteras med intervjuer och samtal med boende och berörda i projektet.

Förvärmning och värmeåtervinning beräknas, analyseras och jämförs mot referensfallet traditionellt frånluftsystem som tillför uteluft via springventiler utan förvärmning.

Mätresultat och beräkningar presenteras i grafer som visar tilluftens förvärmning som funktion av utetemperatur, tilluftens uppvärmningseffekt som funktion av utetemperatur samt energibesparing per månad under mätperioden.

Resultat

Resultat visar på en värmebesparing runt 40 kWh/m2,år respektive 30 kWh/m2,år för utvärderingsbyggnaderna. Resultatet bygger delvis på interpolerade data då mätningar för januari och februari pågår. Sett till byggnadernas energiprestanda motsvarar detta en energibesparing för uppvärmning på ca 30% jämfört referensfallet med samma ventilationsflöden.

Det upplevda inneklimatet och komforten har erhållit betydande förbättringar jämfört med utgångsläget som var dåligt med bl.a. fukt och luktproblem. Fastighetsägarna av båda utvärderingsbyggnaderna är mycket nöjda med utfallet.

Ett stort allmänintresse och efterfrågan av enkla energieffektiva lösningar för befintliga byggnader är bakgrund till utvärderingen. Den övergripande slutsatsen i denna studie är att den påvisade energibesparingen för uppvärmning tillsammans med de komforthöjande egenskaperna, väl svarar mot det efterfrågade behovet.

Kontaktperson Jens Penttilä, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad