Projektbenämning Tekniktävling – Energiuppföljningssystem för fastighetsägare
Ansvarig

Projektägare: Fastighetsägarna AB, Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Stockholm, Kaj Winther

Projektledare: CIT, Josep Termens
WSP, Jens Penttilä
Projekttid Förberedelser initierade 2021
Projektet pågår till sommaren 2023
Tävlingstid September 2022 till februari 2023 (OBS ej fastställt)

För den som vill ta del av sidan på engelska hittar du den här.

Mål

  • Framtagande av en kravspecifikation för energiuppföljningssystem
  • Ökad kunskap om energiuppföljningsverktyg och metoder hos beställare
  • Bättre samarbete mellan beställare och leverantörer av energiuppföljningssystem
  • Förbättrade program och funktionaliteter för energi- och effektuppföljning

Smarta och användarvänliga verktyg för energi- och effektövervakning underlättar energiuppföljningsprocessen, ökar medvetenheten om energianvändning på olika nivåer och i olika roller samt bidrar till att uppnå organisationens egna energieffektiviseringsmål genom att identifiera var potentialen för energibesparing finns.

Fastighetsägare inom Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo efterfrågar en utveckling av energiuppföljningssystem och funktionaliteter så att dessa matchar deras behov.

Projektets syfte är att stimulera och skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll sin energianvändning. En tekniktävling arrangeras som bygger på en genomtänkt kravspecifikation som tas fram i dialog med fastighetsägare. Leverantörer kommer utifrån kravspecifikationen utveckla tävlingsbidrag och därigenom sina energiuppföljningssystem utifrån beställarnas behov.

Projektet omfattar tre moment

Del A: Framtagande av tävlingsvillkor

En enhetlig kravspecifikation med behov och önskemål från ett stort antal fastighetsägare tas fram inom projektet.

Kravställningen ska vara tillräckligt ambitiös men också ligga på en rimlig nivå, så att lösningarna för att följa upp energianvändningen blir kostnadseffektiva.

Dialog förs med leverantörer om kravspecifikationens rimlighet och ambitionsnivå.

Tävlingskriterier inklusive olika kategorier tas fram. I samband med detta även struktur för det dataset som tävlingsbidragen ska utvecklas kring. Dataset består av energimätdata från ett antal representativa byggnader.

Del B: Utvecklingsfas (tävling)

Ett startseminarie för lansering och spridning av tävlingen genomförs för leverantörer.

Under denna fas sammanställs dataset för att sedan delges tävlingsdeltagare.

Under tävlingstiden kommer leverantörer att förbättra och utveckla sina befintliga och nya lösningar för energiuppföljning utifrån behoven som beställare har. Förbättring kommer att innebära bl.a. bättre användarvänlighet, visualisering, anpassning av funktioner och vyer till olika roller/användare, funktionaliteter för effektuppföljning, möjlighet för spårbarhet av avvikelser, bättre integration med andra system, utökade rapporteringsmöjligheter, smidigare tariff- och kostnadshantering, uppföljning mot specifika energimål samt proaktiva/intelligenta funktioner som underlättar identifieringen av avvikelser och som sparar tid för energikontroller.

Del C: Utvärderingsfas

Beredning bidrag och granskning av expertgrupp genomförs. Under denna fas kommer också en demopresentation från tävlingsdeltagare att göras för referensgruppen.

Ett utvärderingsmöte kommer att hållas för urval av kvalificerade tävlingsbidrag (uppföljningssystem).

Ett slutseminarie med presentation av utvalda system genomförs.

Tidplan för tävlingen (OBS ej fastslaget, preliminär)

sep 2022

Tävlingshandlingarna skickas ut till de som har föranmält sig, och tävlingen startar

Startseminarium med möjlighet att ställa frågor om tävlingen

feb 2023

Sista tidpunkt för inlämning av tävlingsförslag

Möjlighet till komplettering

mars-april 2023

Utvärdering av inkommande tävlingsbidrag

maj 2023

Resultatet av tekniktävlingen offentliggörs och presenteras i ett evenemang

Här hittar du:


Kommande dokument:

Tävlingshandlingarna med instruktion och specifikation för tävlande

  • Kravspecifikation, framtagen för tävlingen
  • Dataset, energimätdata för utveckling av tävlingsbidrag
  • Frågor och svar som ställdes under tävlingstiden
  • Presentationen från webbinariet där resultatet av tekniktävlingen offentliggjordes
  • Samtliga inkomna tävlingsbidrag

Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området:


Kontaktpersoner:

Josep Termens

josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Jens Penttilä

Jens.penttila@wsp.com

Publicerad
Senast uppdaterad