Projektbenämning Energieffektivisering med styrsystemet ECOFective - Utvärdering
Ansvarig Enar Andersson, SP
Kontakt Helena.Durge@forvaltaren.se
Projekttid 2013-2015

Fastighets AB Förvaltaren installerade under 2013 styrsystem från Ecofective i tre av sina fastigheter för att utvärdera systemets prestanda. Det är av stort intresse för Fastighets AB Förvaltaren att kunna sänka sin energianvändning för att minska sina energikostnader och för att kunna uppnå sitt energieffektiviseringsmål till år 2020. Detta samtidigt som ställda krav på inneklimat måste bibehållas.

Att genomföra energibesparingsåtgärder kräver insatser från sakkunnig personal vilket är tid- och resurskrävande. Särskilt eftersom det i Fastighets AB Förvaltarens bestånd finns fastigheter av olika typ, uppförda från sent 1940-tal till pågående nybyggnationer. Att ha personal som kontinuerligt injusterar och anpassar värmesystemen i fastigheterna efter omgivande faktorer och internlaster i byggnaderna skulle innebära stora krav på tillgängliga resurser.

Ecofective påstår att deras system EE2 automatiskt gör just ovan nämnda anpassning av värmesystemet och att EE2 är lämpligt för majoriteten av byggnaderna i Fastighets AB Förvaltarens bestånd. Detta gör att Ecofective EE2 ur Fastighets AB Förvaltarens perspektiv skulle vara en intressant produkt.

Syftet med projektet var att beskriva hur systemet Ecofective EE2 kan påverka energianvändningen i flerbostadshus jämfört med en traditionell reglermetod. Ecofective är en av flera leverantörer av reglersystem för tekniska installationer i byggnader som säger sig kunna generera energibesparingar genom automatiserade funktioner som löpande anpassar styrning och reglering av värmesystem efter en byggnads typ och egenskaper. Då byggnaderna som studerats i detta projekt kan anses representera en stor del byggnader även på andra platser är resultatet intressant att använda även för andra fastighetsägare än Fastighets AB Förvaltaren.

Ecofective EE2 togs i drift den 21/9 2013 i fastigheterna Renen, Klippan och Fasanen i centrala Sundbyberg. Utvärderingsperioden av Ecofective sträcker sig från idrifttagningen av EE2 den 21/9 2013 till och med den 31/12 2014.

Energianvändningen till uppvärmning i byggnaderna har följts upp med två metoder:

  1. Genom att följa upp den köpta värmeenergin under driftperioden för att jämföra med samma period tidigare år, både i absoluta tal och normalårskorrigerat.

  2. Genom att jämföra fastigheternas energisignaturer från driftperioden med EE2 mot tidigare energisignaturer utan EE2.

Resultat

Resultatet visar på en relativt liten förändring i energianvändningen på årsbasis för samtliga tre studerade fastigheter efter installation av Ecofective.

På grund av att Ecofective EE2 har påverkat framledningstemperaturen för värmesystemet i fastigheterna är det dock rimligt att anta att andra förändringar har skett jämfört med tidigare, exempelvis avseende en jämnare inomhustemperatur. Eftersom inomhustemperaturgivare installerades först i samband med att Ecofectivesystemet installerades finns dock inte relevant historisk data avseende detta från tiden före installationen av Ecofective. Detta är också orsaken till att denna jämförelse heller inte har studerats i detta projekt.

Den fullständiga rapporten från projektet hittar du nedan:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad