Projektbenämning Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus - Förstudie
Ansvarig Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
Projekttid 2017

I början av 90-talet ändrades byggreglerna angående krav på värmeåtervinning i bostäder vid biobränsle i fjärrvärmen. Detta inträffade samtidigt med finanskrisen och fick som följd att byggentreprenörerna i stort sett slutade bygga med FTX för att sänka produktionskostnaden på det lilla som byggdes. Därmed tappades en del av kunskapen om FTX i flerbostadshus. Den minskade efterfrågan på FTX-produkter för bostäder innebar bl.a. att en del tilluftsdon försvann från marknaden.

De senaste 10 åren har installation av FTX-ventilation, d.v.s. fläktstyrda från- och tilluftsflöden med värmeåtervinning i bostäder ökat för att nå en bättre energiprestanda i bostäder. Energieffektiva byggnader är välisolerade med hög lufttäthet. Den höga lufttätheten skapar andra förutsättningar för ventilationen. Lufttätheten tillsammans med de luftflödesobalanser som förekommer i flerbostadshus t.ex. vid forcering av luftflöden vid matlagning skapar över- eller undertryck i byggnaden. Den höga lufttätheten innebär även att en stor del av omgivningens ljud inte hörs inne i byggnaden, vilket betyder att installationsljuden framträder mer. Idag är det därför betydligt viktigare med en bra design av ventilationssystemen i flerbostadshusen och då speciellt tilluftssystemet i lägenheten, då rum med tilluft har hårdare ljudkrav än rum med frånluft. Luftströmningen i tilluftsystemet måste vara lugn och det får inte finns skruvar och vassa kanter i kanalerna. Tyvärr skapar slarv och okunskap i design och montage av tilluftssystemet en del ljud- och dragproblem.

Erfarenheterna från aktiviteter inom Fördjupningsområde Ventilation där fler än 110 deltagare från branschen har samlats och diskuterat frågan, visar på ett intresse för att utveckla en ”Designguide Ventilation” för flerbostadshus. Designguiden skall dels vara ett stöd vid upphandling, men även ett stöd för konsulter för design av ventilationssystem i flerbostadshus. Ventilationssystem har en livstid på ca 50 år och är dyrt att rätta till, så det måste bli bra/ rätt från början.

Det är viktigt att en Designguide får bred acceptans, och arbetet med att planera den bör därför göras i samarbete med beställare, tillverkare, ljud- och brandkonsult, etc. och ges ut via SvVent/SABO/EMTF eller annan lämplig organisation. Ska kunna hänvisas till i LOU-upphandlingar av totalentreprenader av flerbostadshus.

Syftet med förstudien är att kartlägga vad en designguide bör omfatta

Syftet är att få fram designguide ventilation flerbostadshus, som är ett stöd till beställare och konsulter. Den ska möta branschens behov, så att det finns goda möjligheter att erhålla god funktion hos ventilationssystem i nya energieffektiva flerbostadshus. Målet med förstudien är att tillsammans med BeBo-medlemmar ta fram innehåll och omfattning för designguide ventilation flerbostadshus och diskutera/förankra ett därpå följande genomförandeprojekt med branschen.

Exempel på vad guiden skulle kunna omfatta är:

 • Utrymmesbehov och schaktplaceringar för ventilationen
 • Fördelar och nackdelar med olika kanaldragningar och placering av ventilationsaggregat
 • Exempel på hur man kan komma fram med tilluftsystemet i lägenheten
 • Krav/riktlinjer/standard för exv. kanaldimensioner, don (utformning/placering), etc
 • Vilka värden skall beräknas och hur de verifieras i färdig anläggning
 • Ljud, brand, inneklimat, drag, isolering av kanaler, luftflödesbalans, etc
 • Tillägg egenljudalstring för tilluftsdon. Korta raksträckor före donet ökar egenljudalstringen
 • Spiskåpor och spisfläktar. Ersättningsluft eller undertrycksproblematik
 • Geotermisk förvärmning/förkylning (HSB-FTX)
 • Idrifttagning och injustering av ventilationen i flerbostadshus
 • Krav på egenkontroller och kontinuerlig besiktning.

Genomförande

Förstudien genomfördes genom telefonintervjuer av BeBo-medlemmarna, diskussioner i arbetsgruppen samt med en avslutande workshop där handbokens struktur, innehåll samt omfattning diskuterades med branschen. Synpunkter från workshopen arbetas in och projektansökan för designguide tas fram.

Resultat

Förstudierapporten föreslår ett upplägg på Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus och ger exempel på vad som måste tas upp och beslutas i olika delar av byggprocessen, för att få bra förutsättningar att erhålla ett energieffektivt flerbostadshus. Den ger även exempel på vad som behöver tas upp i en ramhandlingsdel av designguiden.

Det kvarstår dock ett stort arbete innan designguiden är klar, då det skiljer en del mellan olika BeBo-medlemmar i kravnivåer och detaljeringsgrad, men även att det finns mycket som inte är upptaget i dessa exempel på byggprocess och ramhandling.

Dessutom ska designguiden skrivas, så att den kan uppfylla de önskemål på användande av designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus:

 • stöd till beställare och konsulter
 • möjlig att hänvisa till i LOU-upphandlingar av flerbostadshus
 • bred acceptans och utarbetas i samarbete med branschen

Detta kan innebära att man kan behöva formulera om de olika byggprocessbesluten och kraven i ramhandlingen, för att det skall bli korrekt formulerat, för sitt syfte.

Läs förstudierapporten och dess bilagor nedan.

Arbetet med att utforma en projektansökan för genomförandet av designguiden fortsätter under 2018. Har du frågor, kontakta gärna projektledare Per Kempe på kontaktuppgifter nedan.