Projektbenämning

Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Ansvarig

Gustaf Grönvall - WSP och Jan Kristoffersson - Sustainable Innovation

Kontakt

gustaf.gronvall@wsp.com och jan.kristoffersson@sust.se

Projekttid

2021-2022

Bakgrund

Samhället genomgår en digital transformation vilken påverkar alla aktörer, processer och relationer. Inom både fastighets- och energiområdet generas redan stora datamängder och med fortsatt utveckling av t.ex. Internt of Things spås mängderna accelerera snabbt. De digitala teknikerna möjliggör effektivisering av interna processer och rutiner inom de flesta verksamheter, men också nya former av värdeskapande i gränssnittet mellan kunder och leverantörer.

Digitalisering kan förbättra möjligheten att bidra till en mer optimal användning av samhällets tillgängliga energi- och effektresurser. Den rådande kapacitetsbristen i flera av landets tillväxtregioner tydliggör behovet av en sådan resurshushållning. En samverkan mellan nätägare och fastighetsägare via digitala miljöer kan erbjuda stora möjligheter till reduktion av effekttoppar i bebyggelsen och därmed lämna utrymme för tillkommande effektbehov.

Visionen om mer automatiserade, ”självkörande” system finns inom både energi- och fastighetsbranschen. Dock saknas en samsyn vad gäller tydligt definierade utvecklingsnivåer och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att kunna etablera lösningar för varje sådan nivå.

Intresset inom BeBo, Belok och branschen i övrigt har senaste tiden ökat kraftigt för att komma vidare i en mer heltäckande digitalisering av både verksamhet och tekniska fastighetssystem. Arbetet med detta projekt har initierats inom nätverken BeBo och Belok.

Mål och Syfte

Projektet syftar till ett branschöverskridande vedertaget ramverk som beskriver nivåer av byggnaders

automatisering kopplat till motsvarande nivåer för el- och fjärrvärmesystemen. Projektet har som mål att:

  1. Skapa branschöverskridande definitioner av utvecklingsnivåer för automatisering med fokus på byggnaders energianvändning och därtill kopplade funktioner såsom; uppvärmning, kyla, varmvattenberedning; lokal elproduktion, lokal energilagring, laddning av elfordon mm.
  2. Utifrån 5–10 fallstudier beskrivs scenarier på 10 års sikt för ökad grad av automatisering och i samband med detta identifiera och beskriva faktorer som kan hindra respektive gynna utvecklingen (inklusive ekonomiska faktorer).
  3. Baserat på ovanstående beskrivningar och analyser utarbeta och sprida ett ramverk med fokus på de primära målgrupperna vilket innefattar: företagsledningar och IT-strateger inom berörda branscher; driftansvariga inom berörda branscher; teknikkonsulter/projektörer; teknik- och systemleverantörer samt experter inom berörda myndigheter.
  4. Ta fram gemensamma riktlinjer för en nationell fortsatt utveckling inom området digitala intelligenta installationer och utvecklade affärsmodeller som kan hantera effekt- och energianvändningen i olika typer av fastigheter. Affärsnytta för samtliga typer av aktörer är i fokus samtidigt som samhällsnyttan lyfts fram.

Tänkt resultat

Projektet definierar utvecklingsnivåer för automatisering med fokus på byggnaders energiförsörjning och därtill kopplade funktioner samt beskriver även utvecklingsscenarier med utgångspunkt i ett antal verkliga fallstudier. Projektet identifierar slutligen inom vilka strategiska områden det behöver ske ett branschövergripande utvecklingsarbete de närmsta två till tre åren.

Genomförande

Bakom projektet står en bred konstellation av aktörer. Projektet utgår från utvecklingsbehov som identifierats i samverkan mellan nätverken BeBo, Belok och Installatörsföretagen inom Fördjupningsområde Digitalisering samt inom Utvecklingsplattform Energi:s fokusgrupp Digitalisering. Projektets utförande följer två övergripande spår.

I det ena spåret analyseras det nuvarande utvecklingsläget och olika beskrivningar av utvecklingsnivåer studeras. Definition av automationsnivåer för byggnader baseras på litteraturstudier och analyser samt workshops med samverkansgruppen.

I det andra spåret görs fallstudier från pågående eller avslutade digitaliseringsprojekt genom intervju av representerar från företag inom BeBo, BeLok, Installatörsföretagen och energileverantörer. Baserat på fallstudier skapas ett antal möjliga framtidsscenarier på 10 års sikt, samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen mot de olika scenarierna.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad