Projektbenämning Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i flerbostadshus – Förstudie
Ansvarig Peter Karlsson & Kristin Vanky, Aktea
Projekttid 2019

Den tekniska utveckling som pågår öppnar för nya lönsamma möjligheter och tekniska lösningar. Med den nya tekniken blir mängden tillgänglig information om energianvändning på både övergripande nivå och delsystemnivå mycket större och det kan nyttjas för att fatta korrekta beslut om åtgärder. Samtidigt är risken att fastighetsföretag blir vilsna i en uppsjö av data och att kostnaden för att hantera den stora informationsmängden blir för hög. Därför behövs det tydliga metoder, nyckeltal och verktyg, som är målgruppsanpassade (fastighetsförvaltare, drifttekniker, energistrateger, m. fl.). Ibland kan en mindre men mer robust och lättförståelig datamängd göra mer nytta än mycket och ostrukturerad data.

Vid diskussion om energiuppföljning har fokus under en lång tid främst legat på mängd energi (kWh), inte på effekt (kW). Redan idag effektfrågan, både för el och fjärrvärme, fått en större uppmärksamhet, och de kommande åren kommer den att bli avgörande för fastighetsbeståndet och för energisystemet.

Studiens syfte

Förstudien ska öka kunskapen om energi- och effektuppföljningsmetoder och -verktyg hos såväl BeBos medlemmar som andra fastighetsägare, vilket i sin tur kommer att underlätta för identifiering av enskilda fastigheter och fastighetsområden med energieffektivisering- och kostnadsbesparingspotential.

Syftet med förstudien är också att förtydliga olika energi- och effektuppföljningssystems användningsområden, samt möjliga integrationsmöjligheter systemen emellan.

Förväntade resultat av förstudien

Förstudien ska bidra till att identifiera metoder, rutiner, verktyg och nyckeltal som fastighetsägare och fastighetsförvaltare använder sig av för att mäta, följa upp och visualisera energianvändning och effektsignaturer av el och fjärrvärme. Den kommer också att leverera ett förslag till rekommendationer och riktlinjer för ett effektiv och strukturerat energiuppföljningsarbete.

Förstudien kommer att göra en kartläggning/översikt av produkter och tjänster som idag finns på marknaden för energi- och effektuppföljning och -analys, och resultatet av kartläggningen kommer att presenteras. De identifierade produkterna och tjänsterna kommer att analyseras med avseende på hur de underlättar för och uppfyller det behov som fastighetsägare och hyresgäster har.

De metoder och verktyg för energi- och effektuppföljning som kommer att rekommenderas ska ta hänsyn till sådana krav som lagar och förordningar ställer (Lag om energideklaration för byggnader, Lag om energikartläggning i stora företag).

Förstudien kommer även att presentera ett förslag till kravspecifikationer till energiuppföljningssystem som kan anpassas efter BeBo-medlemmars och andra fastighetsägares behov.

Förstudiens resultat (potentiellt tillsammans med resultatet från det parallella Belok-projektet på samma tema) kommer att innehålla rekommendationer och förslag på hur en kravspecifikation kan utformas för framtida projekt (för ansökan via exempelvis E2B2) för att testa, utvärdera och vidareutveckla ett antal energi- och effektuppföljningsverktyg i en byggnad.

Förstudien syftar till att besvara bl.a. följande frågor:

 • Vilka parametrar och värden behöver mätas, analyseras och visualiseras för att säkerställa ett effektivt och strukturerat energiuppföljningsarbete?
 • Hur kan man mäta dessa? Vilken upplösning behövs? Frekvens? Noggrannhet?
 • Vilken data behöver sparas och lagras? Hur kan informationen struktureras?
 • Vilka rutiner och metoder används för att följa upp energianvändning?
 • Vad säger lagstiftningen kring energimätning?
 • Vilka indikatorer och nyckeltal räknas fram för att följa upp energianvändning?
 • Vilka mätsystem och mätstrukturer finns och används för att mäta hyresgästernas energianvändning? (undermätning, debiteringsmätning, fördelningsmätning)
 • Vilka tekniska lösningar finns på marknaden för mätning, uppföljning och visualisering av energianvändning hos hyresgästen?
 • På vilket sätt kommuniceras energiuppföljningssystem med andra system såsom styrsystem, ekonomisystem, mm?
 • Hur kan man följa upp solelproduktion och -egenanvändning?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med att centralisera eller lägga på en extern organisation hantering av information om energianvändning?
 • Hur kan man utnyttja på bästa data som energibolagen tillhandahåller till sina kunder via webb?
 • Vilket behov finns för teknikutveckling av de befintliga verktygen?

Genomförande

Förstudien genomförs under 2019. Inom förstudien kommer ett antal intervjuer med fastighetsägare genomföras.

Ta del av hela rapporten nedan:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad