Projektbenämning Varsamhet vid energieffektivisering - Förstudie
Ansvarig Sven Fristedt, Sven Fristedt Consulting
Kontakt sven.fristedt.ekeroe@bredband.net
Projekttid 2013-2015

Bakgrund

I projekt som syftar till energieffektivisering av bostadsbyggnader har man att ta ställning till åtgärder i fasader. Det kan bli fråga om yttre tilläggsisolering av täta delar av dessa och byte av fönster. Ingrepp i fasad av detta slag kan ofta i större eller mindre utsträckning påverka fasadens uppbyggnad och arkitektoniska uttryck. Det kan bli fråga om att väga beräkningsmässiga, ekonomiska värden av energisparandet mot gestaltningsmässiga värden som bedöms av de intressenter som har någon form av relation till byggnaden; fastighetsägare, boende och andra som berörs av den miljö som ges av byggnadernas gestaltning i ett område.

Frågor som gäller underhåll och varsamhet vid förändring regleras i Plan och Bygglagen, och förändringar av fasad måste underställas en bygglovsprövning bland annat för att säkerställa att kravet på varsamhet tillgodoses. Då bygglovsmyndigheten anser det nödvändigt kan ett uttalande från antikvarisk sakkunnig tas in i bedömningen.

Det ligger i bedömningars natur att de kan bli olika utifrån vem som gör dem. Det är sannolikt att fasadåtgärder av likartat slag värderas på varierande sätt från kommun till kommun. Rapporter från olika medlemmar i Bebo tyder på att så är fallet. Det är av intresse för fastighetsföretag med bestånd av likartat slag att bedömningar av åtgärder görs på ett om möjligt enhetligt sätt.

Åtgärder som kan ge goda effekter i energibesparande syfte är fönsterbyte, ändrad utformning av balkonger (inglasning, nya fronter etc) och tilläggsisolering av fasad. Flerbostadshusen från miljonprogrammet är byggda med industriella metoder, ofta med samma uppbyggnad av konstruktioner. Det finns anledning att titta gemensamt på hur styrande kvalitetskriterier för denna typ av åtgärder bör se ut, samt hur den strategiska planeringen av dessa åtgärder kan göras.

Syfte och mål

Förstudiens syfte är att skapa underlag inför genomförande av en huvudstudie vars syfte är att komma fram till rekommendationer avseende tilläggsisolering av fasader med hänsyn till dess arkitektiniska effekter och bevarande av ursprunglig karaktär. Detta med utgångspunkt i varsamhetskravet som framgår av Plan- och Bygglagen (PBL) och hur det kan tillämpas och tolkas med hänsyn till Boverkets byggregler (BBR) och den praxis som hittills vuxit fram.

Förstudien genomförs som en fördjupad litteraturstudie samt genom sammanställning av exempel från BeBos medlemsföretag, och intervjuer med representanter från myndighetssidan.

Förstudien Avslutas

Förstudien avslutades under hösten 2014 och har sammanställts i en rapport, se nedan.

Rapporten innehåller bland annat ett förslag på en målformulering för enskilda projekt och ett förslag till en generell process, baserad på erfarenheter från intervjuerna.

Målstruktur

  • Vision – vad vill man åstadkomma för de boende och för området
  • Effektmål – konkretisering av visionen nedbrutet på effekter för de boende, bevarandemål, teknisk struktur, energianvändning, etc.
  • Strategi – hur skall detta åstadkommas
  • Projektmål – hur implementeras strategin i det specifika projektet
  • Mätning – hur följs effekt- och projektmålen upp och utvärderas

Dokument


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.