Projektbenämning

Utvärdering av värmereglering baserad på temperaturgivare i lägenheter

Ansvarig

Daniel Olsson, CIT Energy Management

Projekttid

2022

Bakgrund

Som komplement till renovering och ombyggnation kan fastigheters uppvärmningsbehov minskas genom förbättrad värmereglering. Energibesparingspotentialen i att sänka framledningstemperatur genom förbättrad reglering är stor då flerbostadshus ofta har en högre inomhustemperatur än vad som skulle behövas. Det finns idag goda förutsättningar för behovsanpassning av central framledningstemperatur i flerbostadshus genom bland annat återkopplande rumsmonterade temperaturgivare.

Det generella kunskapsläget kring rumsåterkopplad värmereglering är dock lågt och oberoende studier saknas. En sammanställning av kunskapsläget och kvantifiering av nyttan, baserad på in-samlade mätdata från många hus, är önskvärd och relevant för såväl enskilda fastighetsägare, energi-och driftansvariga som energitjänsteleverantörer.

Syfte och mål

Förstudiens huvudsakliga syfte är att sammanfatta, utveckla och sprida kunskap om möjligheterna att minska värmebehov i flerbostadshus med rumsåterkopplad värmereglering. Förstudien har även som avsikt att undersöka kundnöjdhet och påverkan på returtemperaturer som följd av rumsåterkopplad värmereglering. Det som kommer fram i studien ska sättas i relation till andra typer av behovsanpassad reglering.

Genomförande

Förstudien genomförs i samverkan med Familjebostäder i Göteborg och mättjänstföretaget EcoGuard. Båda företag har stor erfarenhet av bland annat rumsåterkopplad värmereglering.

Förstudien innefattar kartläggning av Familjebostäders byggnadsbestånd, urval av lämpliga objekt samt analys av värmebehov och temperaturer i de lämpliga objekten. Vidare ska intervjuer utföras där ca fem fastighetsbolag inom BeBo kontaktas. Intervjuerna syftar till att fånga upp erfarenheter kring kundnöjdhet och returtemperaturer.

Resultaten från förstudien ska analyseras och sammanställas. En utblick inkluderande övergripande beskrivning och jämförelse med andra typer av behovsanpassad värmereglering ska utföras. Slutligen redovisas rapport för BeBo nätverket och resultatet sprids via webbinarium och populärvetenskapliga artiklar.

Kontaktperson Malin Fröberg, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad