Projektbenämning

Tolkningar och möjligheter med EU Taxonomin - Ur ett fastighetsägarperspektiv

Ansvarig

Ola Larsson, WSP

Projekttid

2022

Inledning

Som led i den gröna given lanseras EU:s taxonomi vars syfte är att främja miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin ska hjälpa investerare att jämföra investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv och på så sätt styra mot investeringar som bidrar till att uppfylla miljömålen. Rapporten ska även om möjligt ta fram och föreslå gemensamma tolkningar. Målet är att resultaten från studien ska underlätta för såväl finansiärer som fastighetsägare, byggföretag och installatörer, att ha en gemensam syn på olika delar och kravställningar enligt taxonomin.

Genomförande

Efter en inledande litteraturstudie genomfördes två workshops med fastighetsägare inom BeBo och Belok. Den 10:e mars genomfördes en mindre workshop med fastighetsägaren inom BeBo. Den 14:e mars genomfördes längre workshop och presentationer med fastighetsägaren inom Belok.

Introduktion till taxonomin

EU har identifierat behovet av ett tillförlitligt och transparant verktyg som företag kan använda i sitt arbete med omställningen till klimatneutralitet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Utifrån detta behov har EU:s gröna taxonomi utarbetats. EU taxonomin översätter övergripande klimat- och miljömål till tydliga kriterier i syfte att skapa gemensamma definitioner för gröna verksamheter. Med hjälp av EU:s gröna taxonomi och dess definitioner ska företag på ett lättare sätt ges möjlighet att planera och finansiera sin gröna omställning. Målet från EU är att taxonomin även ska motverka ”green wash”. Med taxonomin vill EU även styra mot en ökad finansiering av hållbara projekt samt projekt under omställning. Det är viktigt att påpeka att taxonomin bara är ett, om än mycket viktigt, verktyg i EU:s arbete med grön omställning.

Slutord

Arbetet med att analysera hur taxonomin kan komma att påverka fastighetsägare är komplext. Det är många aktörer som arbetar med att analysera dokumentet, från olika perspektiv och gör därmed olika tolkningar. Taxonomin ställer många krav på uppfyllnad men innehåller få krav på redovisning och dokumentation. Det innebär att branschöverskridande tolkningar och förhållningsätt kommer att behövas tas fram. Då taxonomin är tänkt att fungera som ett levat dokument så kommer detta arbete behöva ske även framgent. Det är även troligt att det i taxonomins linda kommer att finnas stor tillit till de granskade aktörer men att kravbilden allt eftersom kommer att skärpas.

Fortsatt arbete

Arbete med taxonomin är långt ifrån avslutat och i arbetet har ett par lämpliga fortsättningssteg identifierats. Till en början vore det lämpligt om representanter från Belok och Bebo skulle tillsammans med branschorganisationen fastighetsägarna har en genomgång med FAR samt Bankföreningen för att förankra de tolkningar som fastighetsbranschen redan gjort samt ta en gemensam dialog om hur frågor där stor osäkerhet råder kan hanteras.


Ta del av hela förstudien nedan:

Kontaktperson Ola Larsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad