Projektbenämning Tillgodoräkna solel i BBR med NNE-krav för flerbostadshus och småhus - Förstudie
Ansvarig Mikaela Tarnawski, WSP
Kontakt mikaela.tarnawski@wsp.com
Projekttid Förstudie 2018_03 pågår 2018
Projekthistorik Förstudie 2017_05 avslutad 2017

Enligt BBR 25 räknas energi genererad av solceller placerade på byggnaden eller på dess tomt och som används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi inte med i byggnadens energianvändning. Generering och egenanvändning av solel kan därmed användas för att minska byggnadens behov av köpt energi och gör det enklare att nå energikravet. Det är därför av stor vikt att tillgodoräknandet sker på ett korrekt sätt och att alla som utför beräkningen räknar på samma sätt. Den här förstudien utreder bland annat när solel får tillgodoräknas, hur mycket solel som får tillgodoräknas samt tillvägagångssätt för att beräkna och verifiera detta.

Metod för beräkning och jämförelse av timvis solelsgenerering och elbehov

Genomförande av förstudien har bestått i att först sammanställa vad som står i BBR 25 gällande tillgodoräknande av solel. Sedan beskrivs metod för beräkning och hur timvis elbehov och genererad solel kan tas fram från beräkningsprogram. För att påvisa eventuell problematik och behov av förtydliganden har teoretiska fallexempel beräknats. Fallexemplen innefattar flerbostadshus och småhus som beräknats med uppvärmningssätt icke elvärmt respektive elvärmt.

Fallexemplen visar att månadsvis jämförelse av elbehov och generering av solel inte ger ett korrekt resultat av hur mycket solel som kan tillgodoräknas. För att få ett resultat så nära verkligheten som möjligt bör beräkning av tillgodoräknad solel ske på timsbasis. Enligt muntlig information från Boverket, anser de är det dock i vissa fall inte är nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart att beräkna och verifiera tillgodogjord solel på timbasis utan analysen behöver vara tillräckligt bra. Exempelvis i fallet då beräkning visar att energikraven är uppfyllda även utan generering av solel behöver tillgodogjord solel inte beräknas. Fallexemplen visar också att prioriteringen av om solelen i första hand ska gå till elbehov för uppvärmning eller inte kan påverka resultatet av beräknat primärenergital.

Behov av förtydliganden gällande tillgodoräknandet av solenergi

Att utföra beräkning av tillgodogjord solel innebär att använt beräkningsprogram behöver ta hänsyn till ett flertal parametrar för att beräkningen ska bli korrekt. Personen som utför beräkningen behöver ha kunskap om dessa parametrar för att kunna applicera korrekt indata. Vid verifieringen kommer det i elvärmda flerbostadshus, flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang samt i småhus att behövas separat mätning av genererad solel för att tillgodoräknandet ska kunna verifieras korrekt.

Resultatet av denna förstudie visar att det finns behov av förtydliganden gällande upplösning av beräkningsresultat samt riktlinjer och rekommendationer kring vad en ”tillräckligt bra analys” innebär. Vidare dras slutsatsen att vägledning kring hur tillgodoräknandet bör utföras och vilka eventuella förenklingar som kan göras skulle vara värdefullt för att säkerställa att tillgodoräknandet av genererad solel beräknas på samma sätt.

Förstudierapporten innehåller även rekommendationer om och diskussion kring hur frågan bör utredas vidare.

I version 3 daterad 2018-02-20 har primärenergitalet för fallexemplet med ett elvärmt flerbostadshus beräknat med månadsvis jämförelse korrigerats på sid. 14 samt i tabell 5 efter att ett fel uppmärksammats.

Förstudien presenterades på Svensk Solenergis träff för elbolag, i Varberg den 24:e oktober 2017. Se presentation nedan.

Tilläggsutredning efter förstudien ”Tillgodoräkna solel i BBR 25”

Syftet med tilläggsförstuiden (2018_03) är att i branschen förankra och diskutera de behov som framkommit i den avslutade förstudien ”Tillgodoräkna solel i BBR25” för att gemensamt ta fram uppslag för fortsatt arbete. Förstudien kommer att resultera i uppslag för arbetssätt med mål att komma fram till rekommendationer och förenklingar. En projektgrupp kommer att identifieras och fastighetsägare kommer kontaktas för att erbjuda medverkan i projektet.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad